A gázóra átírása

A jogszabályban foglaltak értelmében, ha a gázfogyasztó elköltözik a fogyasztási helyéről, úgy azt tizenöt napon belül köteles bejelenteni a közüzemi szolgáltatónál. A bejelentéssel együtt kell benyújtani az elköltözéskor, illetve a birtok átadásakor leolvasott mérőállást is tartalmazó gázmérőátadás- átvételi jegyzőkönyvet.

Lakossági fogyasztók esetén egy adott fogyasztási helyen a fogyasztóváltozás bekövetkezése esetén teendő intézkedéseket a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) számú Kormányrendelet módosítására kiadott 49/2006. (III. 10.) számú Kormányrendelet gázellátási közüzemi szabályzatának 16. §-a rögzíti. A fogyasztó a közüzemi szolgáltatóval áll jogviszonyban a közüzemi szerződés útján.

A közüzemi szerződés hatályos marad a bejelentés elmulasztása vagy késedelmes bejelentés esetén is, ennek megfelelően az új fogyasztó igénybejelentéséig az elköltözött fogyasztó felel a csatlakozóvezetékek, a fogyasztói berendezés, a nyomásszabályozó és a gázmérő állapotáért, a fogyasztási díj megfi zetéséért, szerződésszegő magatartás esetén pedig a következményekért.

Az új fogyasztó 15 napon belül köteles bejelenteni a közüzemi szolgáltatónál a beköltözését, bemutatni a változást igazoló iratokat, és új közüzemi szerződést kötni. A közüzemi szolgáltatás igénybevételével az új fogyasztót a korábbi fogyasztóval kötött szerződés tartalmával azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik az új szerződés megkötéséig.

A gázóra átírása

A közüzemi szerződéshez a fogyasztó személyazonosságát igazoló okirat, meghatalmazott eljárása esetén szabályszerű meghatalmazás és gázmérőátadás-átvételi nyilatkozat vagy a gázmérőállást is tartalmazó birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatása szükséges. A személyazonosságot igazoló okirat (személyi igazolvány, útlevél) alapján a közüzemi szolgáltató ellenőrzi az általános közüzemi szerződésben feltüntetett személyes adatok pontosságát, valamint azt, hogy az eljáró személy rendelkezik-e szerződéskötési jogosultsággal.

Ha a gázmérőátadás-átvételi nyilatkozat vagy a birtokbaadási jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre, a fogyasztó az ingatlan használatának jogcímét és közüzemi szerződéskötési jogosultságát az alábbi okiratokkal is igazolhatja:
– 30 napnál nem régebbitulajdonilap-másolat vagy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés;
– a korábbi fogyasztó elhalálozása esetén az elhalálozott halotti anyakönyvi kivonata és a hagyatékátadó végzés;
– haszonélvezeti jog esetén 30 napnál nem régebbi tulajdonilapmásolat vagy a haszonélvezeti jogra vonatkozó okirat;
– bérlőváltozás esetén bérleti szerződés és a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata;
– önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén az önkormányzat kiutaló határozata.

A fogyasztóváltozás bejelentését követően, az új fogyasztóval történő közüzemi szerződéskötés előtt kerül sor a fogyasztási helyen üzemelő gázmérőnek, ha van, nyomásszabályozónak a fogyasztó vagy megbízottja jelenlétében történő felülvizsgálatára, ellenőrzésére, a gázmérő leolvasására. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, abból egy példányt a fogyasztó kap meg. A fogyasztóváltozáskor elvégzett helyszíni ellenőrzés díjmentes.

A fogyasztóváltozás bejelentése történhet írásban a 1439 Budapest, Pf. 700-as postacímre, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodákban.

mm