A katonai áldozatok emlékét őrzi tovább a turulszobor

A Böszörményi úti turulszobor katonai emlékhely lehet a jövőben, míg a polgári áldozatoknak külön emlékművet állítanának – erről született döntés az önkormányzati képviselő-testület legutóbbi ülésén. A jövőben a „Hegyvidék” név használata csak polgármesteri engedéllyel történhet. Megújult az önkormányzat internetes honlapja.
A katonai áldozatok...

Zárt ülésen Budapest XII. kerület Hegyvidék Szociális Ellátásáért, illetve Budapest XII. kerület Hegyvidék Gyermekjóléti Alapellátásáért díjak adományozásáról döntöttek a képviselők, majd javaslatot tettek a Budapest Fővárosi Közgyűlés számára „Zalabai Gábor-díj – A Budapestiek Esélyegyenlőségéért” kitüntetés adományozására. Az elismeréseket november 12-én, a Szociális Munka napján vehetik át a díjazottak.

További kerületi kitüntetésekről is döntések születtek: az Életmű Díjat, az Eötvös József-díjat, a Hegyvidék Ifj úságáért és a Hegyvidék Gyermekeiért díjakat a szokásoknak megfelelően az október 23-i kerületi ünnepségen vehetik át az arra érdemesek.

Tizennyolc jogorvoslati kérelem érkezett bölcsődei felvétel elutasítása miatt, egy kérelem pedig lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében. A képviselők valamennyi esetben az eredeti, kifogásolt döntések érvényessége mellett foglaltak állást.

Immár nyílt ülésen, az első félévi költségvetési beszámoló, illetve a költségvetési rendelet módosításának tárgyalása során elhangzott, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete jó, ebben az évben nem kényszerül hitelfelvételre. Az előterjesztésben szerepelt egy kétmilliárdos ingatlanvásárlás is, amelynek ötletét ugyan nem vetették el, de többen megkérdőjelezték hasznosságát. A vita végeztével az eredeti előterjesztést szavazta meg a testület 17 „igen”, 4 „nem” szavazattal, 3 tartózkodás mellett.

Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről, elidegenítéséről szóló helyi rendeleteit módosította a testület, pontosításokat, korrekciókat végzett a korábbi szabályozásokon – többek között a lakástörvény módosítása kapcsán. A védett és várakozási övezetekről, valamint a közterület rendjéről szóló rendeleteket is módosították. A változtatások technikai jellegűek, pontosítások. 

Egyelőre marad a név
Újabb hét épületet helyeztek helyi védelem alá, illetve egy épület (a tulajdonos kérelme és a benyújtott szakvélemény alapján) lekerült a listáról. A vita során kétféle álláspont is megfogalmazódott: az egyik szerint a növekvő számú védettség miatt csökken az érintett ingatlanok értéke (legalábbis egyes tulajdonosok így gondolják), és akár kártérítési perekre is sor kerülhet. A másik álláspont szerint folytatni kell a megkezdett folyamatot, és minél több erre érdemes épületet helyi védelem alá kell helyezni.

Ismét kérelmeznie kellett az önkormányzatnak a Béla király kútja ingyenes kerületi tulajdonba kerülését. Az eljárás jelenleg folyik, az igény a Magyar Köztársaság Kormánya elé kerül. Állampolgári kezdeményezés kapcsán újra felmerült a Moszkva tér átnevezésének kérdése. A képviselők nem javasolták a Buda tér elnevezést, és úgy vélték, csak a tér rendezése után időszerű bármilyen új névről tárgyalni.

A testületi ülés legkényesebb témájának tárgyalása korrekt, személyeskedésektől mentes, bár szenvedélyes hangvételben zajlott. A polgármester javaslatot készített, amely szerint a Böszörményi úti „A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgárok emlékműve” elnevezésű, turult ábrázoló szobor a jövőben a második világháborús katonai áldozatok emlékhelyéül szolgáljon (elnevezése is ekként változzon), míg a polgári áldozatok számára új emlékművet létesítenének az Alkotás utca–Csörsz utca–Győri út találkozásánál lévő területen. A polgármester elmondta: nyílt pályzatot írna ki, zsűrit kérne fel, és a fővárosi közgyűlés felé is megtenné a szükséges lépéseket. Jelezte, hogy kompromisszumra törekszik mind jogi, mind etikai értelemben, a helyzetet méltó módon kívánja kezelni. Az ügy politikai vonatkozásai miatt egyenes beszédet és álláspontokat, „nyílt játékot” szeretne.

Szobor Tersánszkynak
A képviselők hozzászólásai a turul mint jelkép szerepével, történelmével, az áldozatok mibenlétével (ki számított katonának, s ki nem?), a nevek emlékműveken való szerepeltetésének felelősségével, a szobor lebontásával mint jogkövető magatartással foglalkoztak. A hosszas vitát lezárva a polgármester elmondta, nem kíván visszamenőlegesen igazságot osztani. Nem az a lényeg, hogy kinek volt igaza, számára az a fontos, amiért az emlékmű létesült: a halottak emléke. A nevek elhagyására vonatkozó konkrét javaslatot (Kecskés Márton indítványát), ami mindkét emlékműre érvényes lenne, megfontolandónak tartja. A szavazás során a képviselők 16 „igen”, 4 „nem” arányban megszavazták az előzőleg ismertetett előterjesztést.

Ezután egyhangú döntéssel újabb rendeletalkotás következett: a „Hegyvidék” névként történő használata a jövőben csak a polgármester engedélyével történhet. Egyetértett a testület a fővárosi önkormányzat indítványával, miszerint Tersánszky Józsi Jenő író emlékére szobrot helyeznek el az Alkotás utca 40. alatt, a Budai Középiskola (volt Táncsics Mihály Gimnázium) udvarán. A XX. századi magyar próza egyik legkiemelkedőbb alakja 1969-ben bekövetkezett haláláig az Avar utcában élt – a szobor helyének kiválasztásában ez is szerepet kapott.

Az önkormányzat oktatási intézményeiben a jogszabályi előírásokon felül fenntartói órakeretet biztosítanak, amelyet az iskolák tanórán kívüli tevékenységre, illetve csoportbontásra használhatnak fel. A 2007. évi jogszabályi változások szükségessé tették az órakeretek módosítását: a testület az alapóraszámok 30 százalékáról 20 százalékára, a 20 százalékos, korábban meghatározott mértékről 15 százalékra csökkentette a keretet. Szükséges megjegyezni, hogy a fenntartói órakeret biztosítása csak lehetőség, amellyel több önkormányzat egyáltalán nem is él.

A kerület csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához, amelynek keretében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, felsőoktatásban részt vevő hallgatók kaphatnak anyagi támogatást. A pályázati kiírást előző számunkban olvashatták, pályázni október 31-ig lehet.

Megújult a honlap
A Szarvas Gábor út 20. alatti, nem bontható, védett épületet (a volt Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálatot) nyílt, licites pályázat útján értékesíti az önkormányzat – erről döntöttek a képviselők, némi vitát követően, 16 „igen” és 6 ellenszavazat mellett. További ingatlanértékesítések következtek: egy Felhő utcai garázs alatti földterület (a garázs épülete a vevő tulajdona), illetve négy kisebb önkormányzati tulajdonú lakás értékesítéséhez járult hozzá a képviselő-testület. 

A képviselők határozatai alapján egy Moszkva téri pincehelyiséget egy egyesület vehet bérbe, a Márvány utca és Ugocsa utca sarkán lévő (jelenleg üres) élelmiszerüzlet ismét kinyithat, míg a svábhegyi Bajai Halászcsárda bérleti szerződését meghosszabbították. Az Állami Számvevőszék kifogása alapján a párthelyiségek bérleti díja is változik, a közös költség mellett azzal közel azonos mértékű bérleti díjat is fizetniük kell a pártoknak az önkormányzat részére.

Az írásos polgármesteri beszámolóból kiemelésre érdemes, hogy megújult az önkormányzat internetes honlapja: a www.hegyvidek.eu címen átláthatóbb és felhasználóbarát módon kaphatunk az eddiginél jóval több információt.

-jj-