Támogatások iskoláskorú gyermekek családjainak

Átlagosan közel hat százalékkal emelkedtek a tankönyvek árai, egy első osztályos kisdiák beiskolázása elérheti a 25 ezer forintot. Csak a tankönyvcsomag ára 10 ezer forint. Nem jobb a helyzet a felsősöknél és a középiskolásoknál sem, hiszen egy-egy atlasz vagy nyelvkönyv akár több ezer forinttal is megterhelheti a családi kasszát. Ráadásul szűkült a támogatottak köre, a 10 ezer forintos tankönyvtámogatás idén már nem jár a gyermekét egyedül nevelő szülőnek. Az állami segítség elmaradását próbálja meg ellensúlyozni Hegyvidék önkormányzata, amikor törvényi kötelezettségein felül támogatja az iskoláskorú gyermekeket nevelő családokat. Összeállításunkban a kerületben igénybe vehető támogatásokat foglaltuk össze.

Támogatások
Gyermekétkezési térítési díjkedvezmény is jár bizonyos esetekben

Beiskolázási segély
Az egyszeri támogatásként adható segélyt szeptember 30-ig lehet igényelni. Feltétele, hogy az iskolában tanuló gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg 54 260 forintot. A beiskolázási segély a nagykorúságot követően a gyermek 20 éves koráig akkor állapítható meg, ha szakvagy középiskola nappali tagozatán tanul. A támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 40%-a, idén 10 900 forint.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Egy évben több alkalommal is igényelhető egyszeri ellátás. A beiskolázási segéllyel együtt, vagy külön is igényelhető, benyújtási határideje nincs. A támogatást akkor lehet kérni, ha a 18. életévét be nem töltött gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét. A támogatás összege egyéni elbírálás alapján történik.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Bizonyos, az iskolákon keresztül kapható kedvezmények igénybevehetőségét igazolja, rendszeres pénzkifizetéssel nem jár, csupán évi két alkalommal, júliusban és novemberben utalnak ki a jogosultak számára 5000 forintot. Jelentősége abban áll, hogy a kedvezmény megállapítása esetén az iskolától tankönyvtámogatás igényelhető, illetve a kedvezmény birtokában az alsó tagozatos gyerekek étkeztetése ingyenes.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény akkor jár, ha a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
– az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (35 269 forint),
- ha a gyermeket egyedül álló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
- vagy a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos,
- vagy ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és még nem töltötte be 23. életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be 25. életévét;
– az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át (32 556 forint) az előző pont alá nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvény által meghatározott értéket.

Gyermekétkezési térítési díjkedvezmény
A gyermek étkeztetését akkor tudja támogatni az önkormányzat, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – nem haladja meg, ekkor a csökkentés mértéke a szülő által fizetendő térítési díj 90%-a;
– meghaladja, ám nem haladja meg annak 200%-át, ekkor a csökkentés mértéke a szülő által fizetendő térítési díj 50%-a.

A kérelmet szeptember 30-ig érdemes benyújtani, ebben az esetben ugyanis az étkeztetés díjának csökkentése szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítható meg. Ha a kérelmet szeptember 30-a után nyújtják be, a csökkentést a kérelem benyújtását követő hónap első napjától biztosítja az önkormányzat.

Szociális ösztöndíj
A család szociális helyzetével és a gyermek tanulmányi eredményével összefüggő, havi rendszerességgel nyújtott támogatás. Akkor állapítható meg, ha a gyermek nappali tagozatos tanuló, de csak az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, amennyiben tanulmányi átlaga a 4,1-et meghaladja, és az őt gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg. Az egy tanulmányi évre szóló támogatás összege az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-a (jelenleg 5400 forint). A kérelmet október 31-ig lehet benyújtani.

A különböző támogatási formák kapcsán Pokorni Zoltán polgármester elmondta: az önkormányzat valamennyi dolgozója számára, akinek tanköteles korú gyermeke van, gyermekenként 20 ezer forint iskolakezdési támogatást nyújt. Ezt a szülők a tanév kezdete után 60 napig használhatják fel például iskolaszerek, tankönyvek vásárlására. 

mm.