Új lakásrendeletet alkotott az önkormányzat

Három lakbérfajta lép életbe novembertől a kerületben: a szociális, a költségelvű és a piaci lakbér – erről döntött a képviselő-testület a legutóbbi ülésén. Az ingatlan megvásárlása esetén a futamidő húszról tizenöt évre csökken – ha a vevő hamarabb kifi zeti a vételárat, kedvezmény illeti meg. Az önkormányzat helyi védelem alá helyezte a bronzból készült köztéri emlékműveket, szobrokat, köztük a turulszobrot is.

Az ülés kezdetén a nemrég elhunyt dr. Berczik Árpádnéra, a Svábhegyi Egyesület alapító elnökére, volt önkormányzati képviselőre emlékeztek néma felállással. Zárt ülés keretében személyi kérdéseket tárgyalt a testület. Egy lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezést elutasítottak a képviselők, majd fővárosi kitüntetésekre vonatkozó javaslatot állítottak össze, továbbá egy szabálytalan közterülethasználat ügyében jóváhagyták a tízszeres büntetést.

Háromfajta lakbér
A sikeres pályáztatások eredményeképpen a Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskolát továbbra is a jelenlegi igazgató, Hellnerné Nádor Ildikó vezeti, a Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézményt a mostani igazgatóhelyettes, Kocsisné Dióssy Krisztina irányítja. A Süni Óvodák vezetésére a jelenlegi vezető, Kovács Zsuzsa kapott megbízást, a Zugligeti Óvodát a most vezetőhelyettesi pozíciót betöltő Horváth Dori Márta vezeti, míg a Krisztinavárosi Bölcsődét ugyancsak a jelenlegi vezető, Molnár Magdolna irányítja a következő öt évben.

Nyílt ülésen a 2007. évi költségvetési rendeletét módosította a képviselő-testület, és új helyi rendelet született a közterületek használatáról is. A korábbi, 1995-ös, többször módosított szabályozással szemben ez sokkal egyértelműbb, közérthetőbb mind az igénylők, mind a hivatal számára.

Az eddigi kettő helyett a jövőben egy önkormányzati rendelet határozza meg az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek bérletének, a lakbérek mértékének, valamint a lakbértámogatásoknak a rendjét. Az "egységes lakásrendeletet" 21 "igen" szavazattal (4 tartózkodás mellett) alkotta meg a testület. Az elmúlt évben életbe lépő lakástörvény új kategóriákat állapított meg, s a mára már elavult lakbér-megállapítási elvek is módosultak. A kerület mintegy 1800 önkormányzati bérlakásában a szociális helyzeten alapuló szociális lakbért (amelyet évente, személyre szólóan szükséges felülvizsgálni), a költségelvű, valamint a piaci lakbért kell alkalmazni. A november 1-jétől érvényes új bérleti díjak megállapítása során figyelembe vették a fővárosi önkormányzat lakbérrendeletét is, ttól csak minimális mértékben térnek el a helyi lakbérek – hangsúlyozta Pokorni Zoltán polgármester. (A rendelet teljes szövegét következő lapszámunkban közöljük – a szerk.)

A vagyonrendeletet is módosította a testület. Kiemelésre méltó, hogy a 20 millió forint feletti ingatlanok értékesítése csak versenyeztetési eljárás keretében történhet a jövőben. Végül az elidegenítési rendelet módosítása következett, amelyet szintén a lakástörvény változása indokolt. Ingatlan vásárlása esetén a futamidő 20 évről 15 évre csökken, de ha a vevő hamarabb kiegyenlíti a vételárat, különböző árkedvezmények illetik meg. (Valamennyi további rendelet szövegét a 8–9. oldalon olvashatják – a szerk.)

Védett emlékművek
A testület 2007. májusi döntése alapján értékvizsgálat kezdődött a kerületi köztéri alkotások helyi védelem alá helyezéséhez. Első lépésben a legveszélyeztetettebb, bronzból készült alkotásokról készült javaslat. A lista tartalmazza a turulszobrot is, amelyről ezúttal is politikai vita alakult ki az ülésen. Az a képviselői indítvány, hogy a szoborról külön szavazzon a testület, nem kapta meg a szükséges többséget. A huszonhárom szobrot, emlékművet 18 "igen" és 7 "nem" szavazattal helyezte helyi védelem alá a testület. 

Visszavonták a változtatási tilalmat három ingatlancsoport esetében (a tulajdonosok kérték a törlést, illetve a műemléki védettség teszi feleslegessé a tilalmi listán történő szerepeltetést). Az ellenzéki képviselők ezúttal is elmondták véleményüket a változtatási tilalom felesleges voltáról, majd 21 "igen" szavazattal (4 tartózkodás mellett) megszületett a helyi rendelet a törlésekről.

Csillebérc városrészben a Magas út nem hivatalos elnevezés, ám az ott élők a nyolcvanas évek óta ezt használják. A hivatalos elnevezésről szóló döntés előtti vita során több hozzászólás elhangzott a területen tapasztalható, sokszorosan jogszabálysértő állapotokról, kiemelve, hogy a határozattal a testület mintegy legalizálná a kialakult helyzetet. Végül a polgármester érvelése alapján – miszerint egy utcaelnevezés még nem ad jogokat, ugyanakkor az ott élőket is meg kell találniuk a mentőknek, a postásoknak – a testület megszavazta a Magas út elnevezést.

A Közép-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetője törvényességi észrevételt tett a svábhegyi gyermekgyógyintézetre változtatási tilalmat kimondó önkormányzati rendelet ellen. Az ellenzék képviselői egyetértettek a hivatal álláspontjával, a joggal való visszaélésnek tekintik a tilalmat, míg a többségi oldal egy képviselője szerint politikai megrendelésre készült észrevételről van szó. A testület végül azt a határozatot hozta, hogy nem ért egyet a közigazgatási hivatallal.

Iskolanevek módosultak
Jogszabályváltozás miatt szükségessé vált valamennyi nevelésioktatási intézmény alapító okiratának módosítása. Két iskola neve megváltozott: a Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium magyar megnevezése mellett a német nyelvű elnevezés is az intézménynév "hivatalos része" lett, míg a Solti György Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény neve Solti György Zeneiskola elnevezésre egyszerűsödik.

Az előző testületi ülésen elvi döntés született a Kiss János Általános és Középiskola átadásáról az ELTE részére. Azóta a felek aláírták az erről szóló megállapodást, így a képviselő-testület kimondta az iskola jogutód nélküli megszüntetését 2007. augusztus 1-jei hatállyal. Egyhangúlag úgy döntött a testület, hogy az önkormányzat részt vesz a Közép-magyarországi Operatív Program közoktatási intézmények beruházásainak támogatására kiírt pályázatán. A Tamási Áron gimnázium komplex felújítására és infrastruktúra-fejlesztésére 247,5 millió, a Mackós Óvoda esélyegyenlőség-orientált eszközfejlesztésére 45 millió forint vissza nem térítendő támogatást pályáznak meg. A kötelező, 10%-os mértékű önrészt elkülönítik a költségvetésben.

Sorozatos kifogások érkeznek az önkormányzathoz a szociális étkeztetés minőségével, mennyiségével, késlekedésével kapcsolatban. Tárgyalásos úton több alkalommal sem sikerült rendezni a helyzetet. A testület ezért úgy döntött, hogy az év végével felmondja a szerződést, ez idő alatt közbeszerzési eljárás keretében új szolgáltatót kell kiválasztani.

A Csörsz utcai sportcsarnok elhúzódó építése során világossá vált, hogy a kültéri pályákat és a parkolót a csarnokkal együtt, egy komplexumként célszerű kezelni, így gazdaságosabb, és a működési zavarok is megelőzhetők. A testület emiatt felmondta a sportcsarnok jövőbeni üzemeltetésére már megkötött szerződéseket (erre még volt jogi lehetőség). Új versenytárgyalás keretében az egész komplexum működtetésére keresnek üzemeltetőt.

A képviselő-testület hat önkormányzati bérlakás bérbeadásáról határozott, illetve két lakás esetében meghosszabbította a bérleti jogviszony időtartamát. Két önkormányzati helyiség bérbeadásáról is döntés született: a Krisztina körút 2–4. alatti, volt APEH-kirendeltség helyén a UPC nyithat ügyfélszolgálati irodát a budai és Buda környéki ügyfeleknek, a Márvány utcában pedig internetkávézó nyílik. Az önkormányzat több alkalommal próbálta értékesíteni a Lóránt úti Szigligeti-villát, ám eredménytelenül, ezért a testület úgy határozott, csökkenti a kikiáltási árat.

Elmaradt lomtalanítás
A képviselők felhatalmazták a polgármestert, hogy járjon el a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál az Eötvös út 10–14. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében. A Semmelweis Egyetem belgyógyászata működött ott egykor, de hat-hét éve már nem folyik gyógyító tevékenység. Az ingatlan az Eötvös tér és környéke rendezése szempontjából kiemelkedő jelentőségű.

Halmai Katalin képviselő egy birtokháborítási ügyben interpellált, amit dr. Gaál Szabolcs Barna jegyzőnek a jogszabályok értelmében vissza kellett utasítania, de ígéretet tett arra, hogy a történteket egyedi hatósági ügyként felülvizsgálja. Salamin András jelezte, hogy Zugligetben nem történt lomtalanítás – a polgármester megígérte, hogy eljár az elmaradás pótlása érdekében.

-jj-