Vállalkozói igazolvány kiváltása

Egyéni vállalkozás kizárólag vállalkozói igazolvány birtokában működtethető. Ennek kiadását, viszszavonását, cseréjét, nyilvántartását a leendő vállalkozás székhelye szerint illetékes okmányiroda végzi.

A vállalkozás székhelye az a helyszín, amit a kérelmező fő telephelyként, illetve a központi ügyintézés helyszíneként megjelöl. Egyéni vállalkozó Magyarországon élő, állandó lakcímmel vagy szálláshellyel rendelkező, magyar vagy külföldi állampolgár (bevándorolt, letelepedett, menekült), illetve az a külföldi állampolgár lehet, aki tartózkodási engedélyét vagy vízumát jövedelemszerzési célból váltotta ki. További feltétel a cselekvőképesség megléte, valamint hogy a kérelmező nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

A kérelem benyújtásához szükség van az okmányirodán beszerezhető, vagy a www.magyarorszag.hu internetes oldalról letölthető, kitöltött és aláírt adatlapra (a betétlapokkal együtt). A kérelemben fel kell tüntetni a többi között az egyéni vállalkozó nevét (leánykori nevét), születési helyét és idejét, anyja nevét, a tervezett egyéni vállalkozás székhelyét, telephelyeit és fióktelephelyeit, a tevékenységi kört, a tevékenység megnevezését és az ahhoz tartozó szakmakódokat. Mindemellett érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt és a jogszabályban előírt képesítés meglétét igazoló okiratot is mellékelni kell. Ez utóbbira csak akkor van szükség, ha a kérelmező meghatározott képesítéshez kötött tevékenységet kíván folytatni. Továbbá be kell szerezni a hatóság engedélyét is, amenynyiben a tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti.

A vállalkozás működését a vállalkozói igazolvány kiadásával engedélyezi az okmányiroda. A vállalkozói igazolvány elvesztését, megsemmisülését vagy ellopását azonnal, de legkésőbb három napon belül be kell jelenteni az okmányirodán. Ezzel egyidejűleg a vállalkozás működtetése érdekében az elveszett vállalkozói igazolvány helyett új igényelhető. Az elveszettnek hitt, de később megkerült, vagy bármely személy által megtalált igazolványt el kell juttatni az illetékes okmányirodának.

Amennyiben az igazolványban feltüntetett adatok megváltoznak, azt a változástól számított tizenöt napon belül kell bejelenteni. Az okmányiroda köteles kicserélni a vállalkozói igazolványt, ha az téves bejegyzést tartalmaz, vagy anyaghibás. Vállalkozói tevékenység megszűnésekor a megfelelő – megszűnésről szóló – nyomtatvány kitöltése és az okmányirodán történő leadása mellett a vállalkozói igazolványt is be kell szolgáltatni. Ezt követően a vállalkozás megszüntetéséről szóló értesítés kézhezvételétől számított harminc napon belül eleget kell tenni az adóbevallási kötelezettségnek.

Vissza kell vonni az egyéni vállalkozótól az igazolványt, ha olyan körülmény merül fel, amely az igazolvány kiadását eleve kizárná:
– a vállalkozó nem felel meg a működéshez szükséges követelményeknek, és harminc napon belül vagy a hatóság által meghatározott határidőig erre irányuló kötelezettségét nem teljesíti, és a jogszabálysértés csak az engedély visszavonásával orvosolható;
– az adó, illetve vám megfizetésére irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az adóhatóság felhívása ellenére sem tett eleget;
– a vállalkozó felhívás ellenére az érintett hatósági engedélyt a megadott határidőn belül nem mutatta be.

A vállalkozói igazolvány kiadásának illetéke 10 000 forint, az adatok módosítása (a módosítások számára való tekintet nélkül) 3000 forint. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlása 5000 forintba kerül. Az illetéket az eljárás megindításakor államigazgatási eljárási csekken kell megfi zetni a Magyar Államkincstárnak.

m.