Állásfoglalás a népszavazásról

A kerületi polgároknak szóló állásfoglalást fogadott el a népszavazással kapcsolatban a képviselő-testület a legutóbbi ülésén. Döntés született arról, hogy az önkormányzat eladja a Hegyvidék Bevásárló Központot, valamint új óvoda nyílhat az Arany János iskola melléképületében. A jövőben szélesebb körben is igénybe vehetik a polgárok a lakbértámogatást.

Az elmúlt év végén lemondott Ungár Klára (SZDSZ) képviselő helyét Csobánczy Gábor vette át, aki a legutóbbi önkormányzati ülésen tette le esküjét. A testület egyhangú döntéssel az egészségügyi, valamint a pénzügyi bizottság tagjává választotta őt. Salamin András egy évfordulóra emlékeztette a jelenlévőket: pontosan 550 évvel ezelőtt foglalta el Mátyás király a trónját, ami a számunkra azért érdekes, mert a kerület első neve 1930-tól „Mátyás király városa” volt. E megnevezést soha nem vonták vissza – tette hozzá a képviselő.

FELHÍVÁS SZAVAZÁSRA
Zárt ülés keretében személyi kérdésekről döntött a testület. Győriné Lung Dorinát ötéves időtartamra nevezték ki a Németvölgyi Gondozási Központ élére, míg a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába Csobánczy Gábort delegálja a képviselő-testület. A Közép-magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács újjáalakulását megelőző egyeztető fórumon Kovács Lajos alpolgármester képviselheti a kerületet, a távollétében, illetve akadályoztatása esetén dr. Beneda Attila pótolja őt. Müllner Jenő halála miatt a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetésére (az intézményvezetői pályázat eredményes lebonyolításáig, de legkésőbb 2009. február 14-ig) Balázs Attila kapott megbízást.

Nyitott ajtók mellett elsőként egy állásfoglalást fogadott el a testület a kerület lakosainak címezve, egyhangú szavazással. Ennek szövege: „A képviselő-testület arra kéri a hegyvidéki polgárokat, hogy 2008. március 9-én – élve alkotmányos jogukkal – a népszavazáson vegyenek részt, és nyilvánítsák ki véleményüket.” Az eredeti határozati javaslat egy részletesebb szöveget fogalmazott meg, azonban azzal – mint a vita során kiderült – az SZDSZ és az MSZP képviselői nem tudtak azonosulni. Kifejezték viszont szándékukat egy politikai felhangtól mentes felhívás elfogadására. Az előterjesztő Pokorni Zoltán polgármester célja – mint hangsúlyozta – egy közös testületi álláspont kialakítása volt, ezért módosította, rövidítette korábbi javaslatát.

FELOLDOTT TILALMAK
A Gyöngyvirág út 18. alatti ingatlanon ritka és értékes növényállomány található, amely semmilyen védelmet nem élvez. A természeti és környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében a területre (a szabályozási terv készítésének időszakára) változtatási tilalmat rendel el a képviselő-testület. Ugyanekkor három korábbi változtatási tilalom esetében (a Csermely út–Csermely lépcső–Béla király út–10525/2. hrsz.-ú ingatlan által, a Németvölgyi út–Levendula utca–Stromfeld Aurél út–Agárdi út által, valamint a Ráth György utca–Csaba utca–Határőr út által határolt területrészekre) viszszavonták a tilalmat.

A visszavonások indokai: az első esetben az ingatlan időközben helyi építészeti értékként került védelem alá, az utóbbi két területnél pedig a szabályozási tervek felülvizsgálata hozott olyan eredményt, ami szerint nem indokolt a változtatási tilalom további fenntartása. A fentiekről szóló rendeletet egyhangú döntéssel hozta meg a testület.

Ugyancsak egyhangú döntés született arról is, hogy a kerület kezdeményezze a fővárosi közgyűlésnél a XII. kerület másik várakozási övezetbe történő átsorolását. Ennek megfelelően személygépkocsi esetében a jelenlegi 115 helyett 230 forint, az autóbusz, tehergépkocsi stb. után 345 helyett 690 forint lenne az óránként fizetendő parkolási díj.

A költségvetési rendelet zárszámadás előtti utolsó módosítása következett, aminek az előterjesztő polgármester szerint technikai indokai voltak. Élő Norbert, a pénzügyi bizottság elnöke elismeréssel szólt a gazdálkodásról. Képviselőként – és mint mondta, konstruktív ellenzékiként – nem ért egyet az 1%-os átcsoportosítások rendszerével, annak ellenére, hogy betű szerint törvényes a megoldás. „Gondolkodjunk közösen, kerüljenek a problémák a pénzügyi bizottság elé, szeretnénk segíteni a gazdálkodást!” – jelentette ki Élő, aki úgy vélte, legyenek projektek, lehessen látni, mire fordítja az önkormányzat a kerület pénzét. Véleménye szerint a szociális terület több anyagi támogatást érdemelne.

Nádasi Tibor elvi aggályainak adott hangot, mely szerint ha vannak költségvetési keretek, ne lehessen azokat rendszeresen túllépni. Pokorni Zoltán utalt rá, hogy zárszámadáskor nemcsak a módosított tételekkel, hanem az eredetileg tervezett számokkal is össze lehet vetni a végeredményt. A szavazás során a testület 18 „igen” szavazat és 9 tartózkodás mellett elfogadta a költségvetés módosításáról szóló rendeletet.

KEDVEZŐBB TÁMOGATÁS
Az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi rendeleteinek módosítása során a térítési díjak egy részének emelése vált szükségessé az infláció és az általános áremelkedés következtében. Az ellátásba bevont, illetve az igénybe vehető személyek körét ugyanakkor bővíti a javaslat. Élő Norbert módosító indítványában azt javasolta, hogy az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja ne változzon, azonban a javaslatot 10 „igen”, 13 „nem” szavazattal, 3 tartózkodás mellett nem támogatta a testület. A három rendeletet így az eredeti formájában szavazták meg a képviselők: 21 „igen”, 6 „nem”, illetve a további két rendelet esetében már egyhangú szavazással.

Szintúgy egyhangúlag támogatták a képviselők azt a rendeletmódosítást, amely szerint a lakbértámogatást szélesebb körben is igénybe vehetik a polgárok. A feltétel (a bérlő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok nettó összjövedelmének 15%-a kevesebb, mint a fizetendő lakbér összege) kedvezőbbé vált, a 15%-os mérték 10%-ra csökkent.

Ahogyan lapunk is beszámolt róla, a fiatalon elhunyt színművész, Kaszás Attila emlékére róla elnevezett díj alapítását határozta el a képviselő-testület és a Mozaik Művészegyesület, a Kaszás Attila Szellemi Hagyatékának Ápolásáért létrejött közhasznú alapítvány támogatásával. Az idén március 16-án, ünnepélyes műsor keretében, a Nemzeti Színházban adják át először a kitüntetést. A díj kifizetését szponzor vállalta magára.

ÚJ KERÜLETI ÓVODA
Ősztől a kerületi óvodai férőhelyek számának növelésére nyílik mód annak a döntésnek a következtében, mely szerint a Magyarországi Református Egyház református szellemiségű óvodát nyithat az Arany János Általános Iskola és Gimnázium melléképületében. Négy csoportban maximum 100 gyermek helyezhető el, a megegyezés szerint 60 százalékuk kerületi lesz. Szándékos a „református szellemiségű” szóhasználat, ez ugyanis nem zárja ki más vallású gyerekek felvételét.

Egy 2007. szeptemberi testületi döntés értelmében pályázatot írt ki az önkormányzat a második világháborúban elesett kerületi polgári áldozatok emlékművének elkészítésére, amelyet az Alkotás utca–Csörsz utca–Győri út találkozásánál lévő területen helyeznek majd el. A pályázatot huszonhárom beadott pályamunka közül Bencsik István szobrászművész és Rádóczy (F) László építész-iparművész alkotása nyerte meg.

A testület egyhangúlag egyetértett a pályázat eredményével, és vállalta, hogy a szükséges 40 millió forintot elkülöníti erre a célra a 2008-as költségvetésben. A döntést megelőző vita során ismét felmerült, hogy szerepeljenek-e nevek az emlékművön. A polgármester – pártok által elfogadott – javaslata értelmében márciusban igyekeznek egyezségre jutni ebben a kényes kérdésben.

A téma kapcsán a jelenleg bizonytalan helyzetű Böszörményi úti turulszobor sorsa is szóba került. Ezzel kapcsolatban kompromisszumos döntés várható, amivel végre nyugvópontra kerülhet a szobrok ügye – tájékoztatta a polgármester a képviselőket.

ELADJÁK A HBK-T
Egyhangúlag elfogadta a testület a 2008. évi munkatervét. Salamin András hiányolta a kerület környezetvédelmi, illetve közlekedési koncepcióját, amelyek szükségesek a mélygarázsépítések és sétálóutcák tervezéséhez. A polgármester ígéretet tett, hogy kiegészítik a munkatervet.

Önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadása kapcsán Élő Norbert egy Márvány utcai üzlethelyiség esetében hiányolta a pályáztatást. Pokorni Zoltán elmondta, azért választották a bizonytalan kimenetelű és esetleg elhúzódó pályázat helyett ezt a formát, mert a jelentkező bérlő a lehetséges maximális bérleti díjat hajlandó fi zetni. Ebben az ügyben a testület 5 ellenszavazat mellett fogadta el az előterjesztést, a másik helyiség bérbeadásáról (az Ugocsa utcai élelmiszerbolthoz egy raktárhelyiséget csatolnak) egyhangú döntés született.

A Szendi árok 2–4. alatti Hegyvidék Bevásárló Központ jövőjéről szóló előterjesztés szerint az elkészült tanulmányok alapján a mára elavult építmény felújítása gazdaságtalan lenne, a bontása javasolt. Ilyen mértékű beruházást a kerület nem tud finanszírozni, ezért 540 millió forintos kikiáltási áron értékesíteni kívánják, hogy a helyére hasonló, lakossági igényeket kielégítő építmény kerüljön.

Nádasi Tibor úgy vélte, vagy számítási hiba van az előterjesztésben, vagy előbb módosítani kell a beépíthetőségi mértéket. Élő Norbert is megkérdőjelezte a számításokat, az ülés napján szerzett információi alapján ugyanis véleménye szerint egy 400 milliós önkormányzati beruházással bevételt is termelő egységet lehetne létrehozni, szemben azzal, hogy – őt idézve – „elkótyavetyélünk egy jó helyen lévő ingatlant”. A téma napirendről történő levételét javasolta, mondván, egy hónap múlva újra átgondolva és átszámolva a lehetőségeket lehetne dönteni az ingatlan jövőjéről. Pokorni Zoltán eredeti formájában szavaztatta meg, s a testület 20 „igen”-nel, 6 tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

HIÁNYOS KÁBELHÁLÓZAT
Nyilvános pályázatot írnak ki a János-hegyi Erzsébet-kilátó földszinti helyiségcsoportja és a kilátó előtti terasz bérbeadására, vendéglátó-ipari tevékenység és rendezvényszervezés célú hasznosításra – erről döntöttek egyhangúlag a képviselők.

A napirendi pontok megtárgyalása után, az ülés záró periódusában Élő Norbert a Hegyidék Média Kft.-vel kötött szerződést, annak körülményeit fi rtatta és bírálta a saját, illetve egy Népszabadságban megjelent cikk értesülései alapján. Pokorni Zoltán cáfolta a képviselő által elmondottakat. Élő Norbert egy másik felszólalásában lapunkat is kritizálta, szerinte – különösen a testületi ülésekről szóló tudósításokban – nem jelenik meg kellő hangsúllyal az ellenzék véleménye. A polgármester igéretet tett arra, hogy az észrevételeket továbbítja a főszerkesztőnek.

Salamin András egyebek mellett az elhagyatott területeken tanyázó csövesekre, hajléktalanokra hívta fel a figyelmet. Üdvözölte a jégpálya ötletét, amelyet a zugligeti néhai villamos-végállomáson hoznának létre, s jelezte, hogy a kábeltévék adásait nem tudják fogni Zugligetben, amely kimaradt a hálózat kiépítéséből. Felvetette, miért nincs élő közvetítés a testület üléseiről, mint ahogy az számos kerületben, városbantörténik.

Pokorni Zoltán elmondta, a hajléktalanokkal kapcsolatos észrevételét továbbítja a rendőrségnek. A televíziós műsorszolgáltatót nincs mód kötelezni semmire, a kábelcégek pedig üzleti terveik alapján építik hálózatukat – előbb a sűrűn lakott területeken. Hozzátette: online adás nem várható, az ülést felveszik, és vágatlan formában adják le.

-jj-