A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

A Hegyvidék előző számában megjelent a Helyi Választási Iroda közleménye a március 9. napjára (vasárnapra) kitűzött országos népszavazásról és a népszavazással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóról.

Ebben a számban részletesen olvashatnak a névjegyzékről, az igazolással szavazás feltételeiről és a külképviseleti szavazás szabályairól.

Az országos népszavazáson a választójoggal és magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú, magyar állampolgárok vehetnek részt. A választásra jogosult polgárokról névjegyzék készül.

A helyi választási iroda vezetője összeállítja a névjegyzéket, amely 2008. február 20. napjától február 27. napjáig közszemlére kerül, és azt a polgármesteri hivatalban lehet megtekinteni. A névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt a névjegyzék közszemlére tételének időtartama alatt emelhető kifogás a helyi választási iroda vezetőjénél.

A névjegyzékbe történt felvételről szóló értesítőket legkésőbb 2008. február 22. napjáig postai úton küldjük meg az érintettek részére. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a népszavazás időpontjáról, a választópolgár névjegyzékbeli sorszámáról, valamint arról, hogy mikor, hol és milyen okmányok bemutatásával lehet szavazni.

Az igazolással szavazás feltételei változtak az előző választásokhoz képest.

Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől kérhet igazolást, melynek segítségével azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik.

Igazolást lehet kérni személyesen vagy meghatalmazás útján 2008. március 7-én 16.00 óráig, vagy ajánlott levélben úgy, hogy az legkésőbb 2008. március 4-ig megérkezzen a helyi választási irodához.

A kérelemnek tartalmaznia kell az igazolást kérő nevét, személyi azonosítóját, lakcímét és annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján a polgár tartózkodik és ahol szavazni kíván.

A kiadott igazolás alapján a tartózkodási hely szerinti helyi választási iroda, vagy a szavazás napján az igazolással szavazók részére kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottsága a választópolgárt felveszi a névjegyzékbe.

A választópolgár az igazolással az igazoláson szereplő településnek kizárólag abban a szavazókörében szavazhat, amelyet az igazolással szavazók számára kijelöltek. A szavazóhelyiségnek a címe az igazoláson szerepel.

A Budapest XII. kerületben igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör a 29. számú szavazókör: Budapest XII. kerület, Csörsz utca 18., művelődési központ. 

Abban az esetben, ha a választópolgár mégis a lakcíme szerinti szavazóhelyiségben kíván szavazni, akkor 2008. március 6. napjáig – egy alkalommal – kérheti  polgármesteri hivatalban, hogy vegyék vissza a saját lakcíme szerinti névjegyzékbe. Ennek feltétele, hogy a korábban kapott igazolást leadja.

A lakóhelyüktől távol, külföldön tartózkodó választópolgárok a külföldi magyar nagykövetségeken és főkonzulátusokon szavazhatnak, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepelnek.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt személyesen vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással lehet kérni 2008. február 22. napján 16.00 óráig a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől. A külképviseleti névjegyzékbe való felvétel ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy az legkésőbb szintén 2008. február 22. napjáig megérkezzen a helyi választási irodába.

A határidő jogvesztő, vagyis ettől a február 22-i időponttól a választópolgárokat már nem lehet felvenni a külképviseleti névjegyzékbe.

A választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe való felvételével egyidejűleg törlik a lakóhelye szerinti névjegyzékből.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező családi és utónevét, személyi azonosítóját, születési helyét és idejét, anyja nevét, magyarországi lakcímét, továbbá annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja, valamint a kérelmező külföldi értesítési címét, ha a helyi választási iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését nem a magyarországi lakcímére kéri.

A külképviseleti névjegyzékbe való kérelem-formanyomtatvány a helyi választási irodában beszerezhető, illetve letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról.

2008. február 22. napjáig még dönthet úgy a választópolgár, hogy mégis belföldön kíván szavazni, ebben az esetben kérheti a törlését a külképviseleti névjegyzékből. Szintén eddig az időpontig kérhető a szavazás helyéül megjelölt külképviseleti helyszín megváltoztatása.

Annak a választópolgárnak, aki mozgásában gátolt, és állapotánál fogva 2008. március 9-én, a szavazás napján nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, a népszavazáson is van lehetősége a szavazás napjára mozgóurnát kérni.

Fontos jogszabályi változás, hogy mozgóurna csak írásban kérhető. Az írásban bejelentett mozgóurna-igényeket a szavazás napja előtt a helyi választási iroda munkatársai fogadják, a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságoktól lehet kérni. A névjegyzékkel, az igazolással, valamint a külképviseleti névjegyzékkel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos ügyintézésre a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. alagsor 3. számú tárgyaló, telefon: 224-59-85) van lehetőség.

Helyi Választási Iroda