Januártól tilos a dohányzás a hegyvidéki játszótereken

Nem szabad cigarettára gyújtani a kerület játszóterein január elsejétől – erről határozott legutóbbi ülésén az önkormányzati képviselő- testület. A tilalom megszegői akár harmincezer forintos bírságot is fizethetnek. Elvi döntés született arról, hogy kerületi közterületfelügyelet jöhet létre.

Zárt ülésen két fellebbezést tárgyaltak a képviselők – egy lakásfenntartási és egy rendszeres nevelési segély elutasítása ellen érkezett beadvány. A kérelmek teljesítésére nem volt jogszabályi lehetőség, így az eredeti döntéseket hagyta érvényben a testület.

Önkormányzati bizottsági személycserékről született döntés ezután: dr. Halmai Katalin a környezetvédelmi bizottságból átkerült a tulajdonosi és városfejlesztési bizottságba, Élő Norbert pedig a tulajdonosi és városfejlesztési bizottság helyett a környezetvédelmi bizottságban folytatja munkáját. A nem képviselő (külsős) tagoknál is hasonló „csere” történt: Dömötör István a tulajdonosi és városfejlesztési bizottságból az egészségügyibe került, Lengyel Attiláné pedig az egészségügyi helyett a tulajdonosiés városfejlesztési bizottságban dolgozik tovább.

KERÜLETI DROGSTRATÉGIA KÉSZÜLT
Jövő év január 1-jétől tilos a dohányzás a kerület valamennyi játszóterén, függetlenül attól, hogy az bekerített, vagy sem. Aki megszegi a tilalmat, szabálysértési vétséget követ el, ami harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az új rendre táblák hívják majd fel a fi gyelmet a játszótereken.

Elvi döntést hozott a képviselőtestület arról, hogy önkormányzati közterület-felügyeletet alakít, amely a jelenleginél nagyobb biztonságérzetet nyújthat a lakosság számára. Emellett várhatóan számos negatív jelenség – illegális hulladéklerakás, engedély nélküli közterület-használat, engedély nélküli építkezés, fakivágás stb. – hamarabb az illetékesek tudomására jutna, s ezáltal jobban kezelhető lenne. A polgármester felhatalmazást kapott az előzetes tárgyalások lefolytatására, a konkrét feltételek (feladatkör, létszám, költségek stb.) meghatározására ezt követően kerülhet sor.

A 2007 decemberében megalakult XII. kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum felméréseket készített a kerület drogfertőzöttségéről, a rászorulók ellátásáról. A tanulmány megállapította, hogy Hegyvidék érintettsége, bár meghaladja az országos átlagot, nem éri el a fővárosban mért gyakoriságot. A szakemberek hosszú, közép- és rövid távú célokat megfogalmazó drogstratégiát dolgoztak ki, amelyet a testület egyhangúlag elfogadott. Az anyagból kiderül, hogy az élhető, biztonságos környezet, a megfelelő egészségi állapot és a mindezeket megteremtő szolgáltatások együttesen lehetnek csak hatékonyak a kábítószer terjedése elleni munkában. A drogstratégia e feladatok részletezését taglalja.

KÉT ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉS
Emléktáblát állít az önkormányzat Lengyel Balázs (1918–2007) Széchenyi-díjas író, kritikus, eszszéista egykori lakóházának falán, a Királyhágó utca 5/b alatt.

Az intézményvezetői fórumok és a szakszervezetek kezdeményezték, hogy a képviselő-testület módosítsa a közoktatásban és közművelődésben dolgozó közalkalmazottak kitüntetési rendjét. A javaslatokra is figyelemmel a következő változásokról szóló rendeletet fogadták el a képviselők: életműdíjból (az eddigi egy, vagy megosztott két elismerés helyett) évente három adományozható, s a vele járó jutalom is emelkedik; az Eötvös József-díj új neve „Eötvös József-gyűrű cím” lesz, amelyhez aranygyűrű, oklevél és pénzjutalom jár a jövőben. A Hegyvidék Ifjúságáért Díjból az eddig kettő helyett négyet adnak, míg a kitüntetésért járó pénzjutalom jelentősen emelkedik, és a Hegyvidék Gyermekeiért Díj esetében is nő a pénzjutalom – közel a kétszeresére.

Két új díjat alapított az önkormányzat: a kerületben dolgozó tehetséges ifjú pedagógusok munkájának elismerésére Hegyvidék Ifjú Pedagógusa Díj, illetve azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek a kitüntetésére, akik/amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a közoktatási intézmények részére, Segítő Kéz Díj adományozható. Az intézményeknek a kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat nem augusztus 31-ig, hanem június 15-ig kell leadniuk, így lehetőség van rá, hogy az elbírálást követően a díjakat már az október 23-i ünnepségen átadhassák.

Mikó Gergely képviselőt útfejlesztési tanácsnokká választotta a képviselő-testület. Feladata az önkormányzati fenntartásban lévő utak, járdák felújításával, fejlesztésével kapcsolatos munkák koordinálása, azok ellátásának felügyelete lesz, illetve javaslatot tehet a szakterülettel kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Mint már megírtuk, az önkormányzat korábbi, a munkáját közmegelégedésre végző könyvvizsgálója egészségi állapota miatt váratlanul lemondott megbízásáról. A kiírt álláspályázatra négyen jelentkeztek, közülük a testület 2009. május 30-ig a GM-AUDIT Kft.-t bízta meg a könyvvizsgálói feladatok ellátásával. Az új, hosszabb időre vonatkozó megbízásra a jövő évben, közbeszerzési eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

Egy másik álláshelyről is döntöttek: a Virányosi Közösségi Ház igazgatójának kinevezése 2009. március 31-én lejár, ezért a vezetői teendők ellátására pályázatot írnak ki.

HAT KILOMÉTER CSATORNA ÉPÜLHET
Az ülés következő részében helyiségbérletekkel kapcsolatos határozatok születtek. Egy Hajnóczy József utcai bérlakás több éve húzódó, bírósági perrel is terhelt ügyét zárta le a képviselő-testület a lakás határozatlan időre történő bérbeadásával. Két önkormányzati tulajdonban lévő – egy Győri úti, 20 négyzetméteres, valamint a Beethoven utca 7–9. alatti irodaházban egy 328 négyzetméteres – helyiség bérletének meghosszabbításáról is határoztak a képviselők. A Krisztina körúton működik a Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió Drogkonzultációs Irodája. A testület döntése alapján, a szervezet befogadóképességének növelése érdekében, a misszió egy újabb, 34 négyzetméteres helyiséggel bővült. Végül egy 92 négyzetméteres bérlakás kiutalását is megszavazták.

Módosították a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról, a lakbérek mértékéről, a lakbértámogatásokról és az elidegenítési szabályokról szóló helyi rendeleteket. A változás nem jelent emelést a bérlők számára, csupán technikai célokat szolgál a különféle tartozások és viták egyszerűbb és humánusabb megoldása érdekében. Hiányt pótol eddig nem szabályozott helyzetekben (például amikor a költségelvű lakbért fizető bérlő a bérleti jogviszony ideje alatt alacsonyabb mértékű, szociális elvű lakbérre válik jogosulttá), illetve összehangoltabbá, egységessé teszi az értékhatárokat a lakástörvénynek megfelelő, helyes jogalkalmazás érdekében (például eddig nem szabályozták megfelelő részletességgel, hogy a vételár megállapításakor a bérlőnek a forgalmi értékből le kell vonnia a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásait). A téma kapcsán szervezeti és működési szabályzatát is megváltoztatta a testület: a tulajdonosi és városfejlesztési bizottságnak a saját hatáskörben hozott döntéseiről harminc napon belül írásban kell beszámolnia a képviselőknek.

A Gazdasági Ellátó Szolgálat alapító okiratát módosította ezután a testület a gondozási központok átszervezése kapcsán, illetve feladatainak és telephelyeinek változása miatt. Módosították a pályázati segítséggel megvalósuló csatornaépítésekre vonatkozó októberi határozatot is. A hegyvidéki önkormányzat eredetileg ragaszkodott ahhoz, hogy az építési munkák befejezése után az utakat teljes szélességében állítsák helyre, ám a fővárosi önkormányzat ezt a feltételt nem fogadta el, csak a jogszabályok által előírt kisebb mértékű helyreállítást vállalta. A testület változtatott az álláspontján, ez ugyanis a feltétele annak, hogy megépülhessen hat kilométer csatorna a kerületben.

FEJLŐDHET A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Beszámolója kapcsán Pokorni Zoltán kiemelte, hogy a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére 41 millió forint pályázati támogatást nyert az önkormányzat. Bűnmegelőzési pályázaton további 3 millió forinthoz jutott a kerület, amit ingyenes szabálysértési „zöldvonal” működtetésére fordít majd. A telefonszámon a jövőben bejelentést lehet tenni egyebek mellett az illegális szemétlerakásról is.

Dr. Salamin András képviselő jelezte, hogy a Hunyad-ormon ismét fészkel egy saspár. Javasolta, hogy a Disznófő-forrást, Hegyvidék egyik patinás értékét, szerezze vissza a kerület.

Élő Norbert a Csörsz utcai sportcsarnok megnyitója kapcsán megjegyezte: nyilvánosságot kell kapnia annak a ténynek, hogy a létesítmény kerületi pénzből épült. Javasolta továbbá, hogy a helyi lakosok kedvezményesen vehessék igénybe a Sportmaxot. Végül a késedelmes építkezésért ismét a kötbér esedékességét hangsúlyozta. Pokorni Zoltán egyetértett az ötlettel, mint mondta, tábla hirdeti majd a csarnok építésének eredetét. Hangsúlyozta, hogy az intézmény működtetése vállalkozási formában történik, tehát a kedvezményeket csak egy bizonyos határig lehet elvárni. A tervezett Hegyvidék Kártya alkalmas lehet erre. Zárszóként megígérte, utánanéz, van-e realitása a kötbérre vonatkozó igénynek.

-jj-