Kiegészítő lakbértámogatás rászorulóknak

Pokorni Zoltán kezdeményezésére a kerület képviselő-testülete új pénzbeli támogatás bevezetéséről döntött. A kiegészítő lakbértámogatást azok a szociálisan rászoruló önkormányzati lakást bérlők vehetik igénybe, akik számára a lakbér és a lakásfenntartási költségek már a meglévő támogatási formák mellett is nehézséget okoznak.

A polgármester azért tett javaslatot az új támogatási forma létrehozására, mert a kormány által módosított lakástörvény új lakbér-kategóriák kialakítására kötelezte az önkormányzatot, az ezzel együtt járó lakbéremelés pedig sok, már eddig is nehéz körülmények között élő kerületi bérlőnek rendkívül komoly terhet jelentett.

Pokorni Zoltán lapunknak elmondta, hogy a hegyvidéki önkormányzat új rendelete szerint kiegészítő lakbértámogatásra az az egyedül álló bérlő jogosult, akinek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj öszszegének két és félszeresét (71 250 forintot), illetve az a családos bérlő, akinél az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét (57 ezer forintot). A jogosultak nem rendelkezhetnek olyan ingatlan- és ingó vagyonnal, vagyoni értékű joggal, értékpapírral, amelyek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszázszorosát (5,7 millió forintot).

A polgármester hozzátette: további feltétel az is, hogy a kérelmező vagy a vele együtt lakó családtagok valamelyike rendszeres szociális segélyben, rendszeres szociális járadékban, ápolási díjban, adósságkezelésben, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy rokkantsági járadékban részesüljön. A kiegészítő lakbértámogatás akkor is kérhető, ha a bérlő szülőként vagy nagyszülőként egyedül nevel gyermeket, illetve a bérlő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok életkora meghaladja a 70 évet.

Ha a bérlő az előbbiekben felsorolt támogatások egyikében sem részesül, de legalább három gyermeket nevel, vagy családjában rendkívüli körülmények miatt (betegség, munkanélkülivé válás stb.) a létfenntartás veszélyeztetetté válik, a támogatást méltányosságból, legfeljebb hat hónapra az önkormányzat családvédelmi és szociális bizottsága állapíthatja meg.

A kiegészítő lakbértámogatás legmagasabb összege havi 6000 forint, ami akkor jár, ha a bérlő háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Az öregségi nyugdíj 150%-áig 5000, 200%-áig 4000, 250%-áig pedig 3000 forint folyósítható. E támogatási forma mellett igénybe vehető a lakásfenntartási támogatás és a lakbértámogatás is, azzal a feltétellel, hogy a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a havi 10 000 forintot.

A kiegészítő lakbértámogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy esztendőre állapíthatja meg az önkormányzat, szükség esetén tehát évente újabb kérelmet kell benyújtani. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványt a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján, az ügyfélszolgálaton vagy az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.eu) lehet beszerezni.

z.