Bursa Hungarica

Az esélyteremtés érdekében a hegyvidéki önkormányzat, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium közös Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, továbbá felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok számára.

A pályázatot két kategóriában írták ki. Az „A” típusú ösztöndíjra jelentkezhet az a XII. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a felsőoktatásban részt vevő hallgató, aki a képzésre vonatkozó keretidőn belül nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait.

Pályázhat az a hallgató is, akinek a pályázat beadásának időpontjában szünetel a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben. Az ösztöndíj folyósításának feltétele ugyanis az, hogy a 2009–2010-es tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj márciustól vehető igénybe, időtartama tíz hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2009–2010-es tanév második és a 2010–2011-es tanév első féléve). Az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A „B” típusú ösztöndíjra az a hátrányos szociális helyzetű kerületi fiatal jelentkezhet, aki a 2009–2010-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett. További feltétel, hogy a 2010–2011-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű alapfokozaton szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2010–2011-es tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév, a folyósítás kezdete a 2010–2011-es tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010–2011-es tanév második féléve. A támogatás csak azokban a hónapokban jár, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag támogatott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Egyidejűleg mindkét ösztöndíj pályázható. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik az „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Támogatást elsősorban azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló és felsőoktatási tanulmányukat megkezdő/folytató hallgatók kapnak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

A pályázatokat a XII. kerületi önkormányzatnál kell benyújtani október 30-ig. Az űrlap és mellékletei átvehetők munkaidőben az ügyfélszolgálati irodán. A pályázatokat az önkormányzat bírálja el november 23-ig. További információk: www.hegyvidek.eu.

 

m