Rászorulóknak jár a lakbértámogatás

A lakástörvény kötelezővé tette az önkormányzat számára, hogy a lakbértámogatásra való jogosultságot – melyami a szociális lakbér fizetésének alapja – évente felülvizsgálja. A lakbértámogatás megállapítását március 1-jéig kérvényezhetik a bérlők a népjóléti irodánál.
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a szociális helyzet alapján, költségelven vagy piaci alapon határozza meg rendeletében a kerület. Ehhez igazodva a lakbértámogatás a szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén jár, a támogatás mértékét a hatályos törvényi keretek között szintén önkormányzati rendelet állapítja meg.
 
A lakástörvény kötelezővé tette az önkormányzatok számára, hogy a lakbértámogatásra – s így a szociális lakbér fizetésére – való jogosultságot évente felülvizsgálják, és a feltételek megszűnése esetén a támogatás nyújtását megszüntessék. Amennyiben a bérlő lakbértámogatásra való jogosultsága megszűnik, úgy megszűnik a szociális lakbér fizetésére való jogosultsága is, és költségelvű lakbért fizethet a továbbiakban.
 
A törvény rendelkezéseinek eleget téve a kerületi rendelet előírja, hogy a bérlőknek 2009. március 1-jéig kell igazolniuk, hogy jogosultak a lakbértámogatásra és ezáltal a szociális lakbér fizetésére. Az igazolás érdekében az önkormányzat népjóléti irodáját kell felkeresni, ahol a bérlők kérelmezhetik a lakbértámogatás megállapítását, ami a lakás adatai, valamint a bérlő jövedelme alapján történik. Amennyiben a bérlő a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, a határozat közlésétől számított 15 napon belül fellebbezhet az önkormányzat képviselő-testületéhez.
 
Rászorulóknak
 
A hegyvidéki önkormányzat a bérlők helyzetének könnyítése érdekében módosította rendeletét annak érdekében, hogy amenynyiben a költségelvű lakbér kategóriába átsorolt bérlő ismételten szociális lakbérre válik jogosulttá, úgy kérelmére a polgármester a kérelem benyújtásának időpontjától kezdődő időre ismételten szociális lakbért állapíthasson meg. Amennyiben tehát a bérlő március 1-jét követően az év folyamán válik szociális lakbérre jogosulttá, a népjóléti iroda munkatársaihoz kell fordulnia a lakbértámogatás és a szociális lakbér fizetésének megállapítása érdekében.
 
z.
A lakbértámogatás feltétele, hogy a bérlő és a vele életvitelszerűen együtt lakó családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme ne érje el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, ne rendelkezzenek olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszázszorosát, továbbá a tulajdonukban, haszonélvezetükben, bérletükben ne legyen másik lakás. Nettó összjövedelmük 10%-ának kevesebbnek kell lennie a fizetendő szociális lakbér összegénél. Az előbbi feltételek fennállása esetén sem illeti meg lakbértámogatás a bérlőt, ha a lakás alapterülete 3 személyig a 60 négyzetmétert, 4 és ennél több személy esetében személyenként a további 10 négyzetmétert meghaladja. Akkor sem jár a lakbértámogatás, ha a lakást részben vagy egészben nem lakás céljára használják, vagy a használatát másnak átengedik, továbbá lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék áll fenn. A lakbér-támogatási kérelemhez csatolni kell a megállapított lakbér összegéről szóló igazolást, vagyonnyilatkozatot, a kérelmező és a vele együtt lakó családtagok utolsó havi nettó átlagjövedelemének kimutatását, az utolsó 3 hónap befizetett lakbércsekkjeinek másolatát, valamint igazolást arról, hogy nincs közüzemi tartozás.