Segítség a hegyvidéki családoknak

A tapasztalatok szerint a folyamatosan romló gazdasági környezetben országszerte egyre több család szorul szociális támogatás igénybevételére. Hegyvidék önkormányzata a csökkenő központi támogatások ellenére igyekszik segíteni a bajba jutott, netán rossz körülmények között élő polgárain. A kerület szociális ellátórendszerében kiemelt figyelmet kapnak a gyermekes családok. Összeállításunkban a helyi családtámogatásokat gyűjtöttük össze.
Beiskolázási segély
Egyszeri támogatásként augusztus 15-től szeptember 30-ig igényelhető. Feltétele, hogy az iskolában tanuló gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, jelenleg 57 000 forintot. A beiskolázási segély a nagykorúságot követően a gyermek húszéves koráig adható akkor, ha szakiskola vagy középiskola nappali tagozatán tanul. A támogatás összege az öregségi nyugdíj legkisebb összegének negyven százaléka, ami az idén 11 400 forint.
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Abban az esetben állapítható meg, ha a család önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, és ezért a gyermek eltartásáról másképpen nem tudna gondoskodni. A támogatás a tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek jogán kérelmezhető, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét (57 000 forintot). A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítják meg, a segélyt egy évben többször is lehet igényelni, ezért nincs benyújtási határideje.
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Az iskolákon keresztül felvehető támogatások igénybevételét teszi lehetővé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. Havonkénti pénzkifizetéssel nem jár, a jogosultak számára évente két alkalommal, júliusban és novemberben egy meghatározott összeget – 2009-ben 5800 forintot – folyósít az önkormányzat.
Fontos támogatási forma, hiszen a kedvezmény megállapítása esetén az iskolától tankönyvtámogatás igényelhető. Szintén a támogatás keretében a kedvezményben részesülő gyerekek étkeztetése a hatodik osztály befejezéséig ingyenes, míg hetedik osztálytól a középiskola befejezéséig csupán a térítési díj felét kell megfizetni.
 
Gyermekétkezési térítési díjkedvezményt is lehet kérelmezni
Gyermekétkezési térítési díjkedvezményt is lehet kérelmezni
 
A kedvezmény megállapításának feltétele, hogy a gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg:
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének száznegyven százalékát (39 900 forintot);
- a gyermeket egyedül álló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- a gyermek tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos, vagy
- a nagykorúságot elérő gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, és még nem töltötte be huszonharmadik életévét, illetve felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be huszonötödik életévét;
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének százharminc százalékát (37 050 forintot) az előző pontok alá nem tartozó esetekben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke a törvényben meghatározott érték alatt marad.
 
Gyermekétkezési térítési díjkedvezmény
A gyermek étkeztetésének támogatására akkor van lehetőség, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Ekkor a támogatás mértéke a szülő által fizetendő térítési díj kilencven százaléka. Amennyiben a vizsgált jövedelem ennél magasabb, azonban kevesebb, mint az öregségi nyugdíj kétszerese, az étkezésért ötvenszázalékos térítés fizetendő.
 
A kérelmet szeptember 30-ig érdemes benyújtani, ebben az esetben ugyanis a csökkentett étkezési díjat szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig állapítják meg. Ha a kérelmet szeptember 30. után nyújtják be, az engedményt a következő hónap első napjától biztosítja az önkormányzat.
 
Szociális ösztöndíj
A havi rendszerességgel nyújtott támogatásban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha a tanulmányi átlaga meghaladja a 4,1-et, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (57 000 forintot). A szociális ösztöndíj havi összege gyermekenként az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének húsz százaléka, jelenleg 5700 forint. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, a kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között évente meg kell újítani.
 
Születési támogatás A gyermeket saját háztartásában gondozó szülő a gyermek születését követő 180 napon belül születési támogatásra jogosult, amennyiben a szülő legalább két éve – megszakítás nélkül – bejelentett kerületi lakóhellyel rendelkezik, és a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb összegének három és félszeresét. A támogatás összege megegyezik a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresével. Ikrek esetében ez az összeg mindegyik gyermek után jár.
 
(mm.)