Új helyi állattartási rendelet született

Segít az önkormányzat a szorult helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárainak – erről is döntöttek a képviselők a legutóbbi testületi ülésen. Helyi rendelet született az állatok tartásáról, amely részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket. Jövőre saját erőből oldja meg az önkormányzat a melegételszállítást az intézményekbe, illetve az ellátottakhoz.
A világgazdasági válság hatásai miatt nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező és azt fizetni képtelen polgárok védelme érdekében született 2009. évi XLVIII. törvény (augusztus 21-én hatályba lépett) rendelkezéseit „beemelte” a kerület a helyi szabályozásába – ennek szellemében három rendeletet is módosítottak. A szorult helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezők esetében lehetősége lesz megvásárolni az önkormányzatnak a hitellel terhelt lakást, és azt a továbbiakban bérlakásként értékesíteni az ott lakó adós részére. Egy másik helyi szabályozás szerint a bérlakását az önkormányzattól megvenni szándékozó polgárnak nem a szerződés megkötésével egyidejűleg kell kifizetnie a vételárat, hanem erre 90 nap áll rendelkezésére a továbbiakban – tekintettel a banki ügyintézésre és a kölcsön folyósításának időtartamára. Végül a harmadik módosítás alapján a polgármester egy személyben jogosult dönteni az elővásárlási jog gyakorlásáról (utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett), mivel előfordulhat, hogy a döntésre, esetleg licitálásra rendelkezésre álló rövid határidő nem elégséges a képviselő-testület vagy az illetékes bizottság öszszehívására.
 
Azonosító Azonosító chip az ebeknek Az állatok tartásáról 2000-ben már született helyi rendelet, amelyet egy jogértelmezési vita miatt 2004-ben hatályon kívül helyezett az önkormányzat. Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy nélkülözhetetlen a kérdéskör helyi szintű szabályozása. A vitát követő szavazás során a testület 24 „igen” szavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadta a helyi szabályozást, amely egyebek közt meghatározza a kerület területén tartható állatok körét, számát, megtiltja az állatok közterületen történő etetését, konkrét rendelkezéseket tartalmaz a kutyasétáltatással kapcsolatban, az ebek esetében kötelezően előírja az azonosító chip használatát, illetve rendelkezik arról, hogy az előírások megsértése szabálysértésnek minősül. A rendelet három ütemben, 2010. január 1-jén, 2010. szeptember 1-jén, illetve 2011. január 1-jén lép hatályba.
 
Zárt ülésen helyi kitüntetések adományozásáról döntöttek a képviselők, amelyeket az október 23-i kerületi ünnepségen vehetnek majd át a közalkalmazottak. Módosította a testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. Változtak a testületi előterjesztések képviselők részére történő kézbesítésének időpontjai, illetve a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkájának éves értékelésével bővült a közellátási és közbiztonsági bizottság feladatköre. Pontosították a helyi intézmények alapító okiratait is.
 
Szintén módosították az önkormányzat költségvetési rendeletét. Ezt egyrészt a beérkezett központi források indokolták, másfelől többletbevételek keletkeztek (például útfelújítási pályázaton nyert a kerület), harmadsorban az ismert szigorító intézkedések miatt belső átcsoportosítások váltak szükségessé. A tervezett sétálóutca-program elhúzódik, év végéig már nem valósul meg, így az erre vonatkozó határozatokat is hatályon kívül kell helyezni.
Élő Norbert, a pénzügyi bizottság elnöke kiemelte, hogy a tervezettnél kevesebb pénz folyt be az iparűzési adóból, aggasztó a Faber Kft. helyzete, a parkolási rendszer elszámolási kérdését és a Land Trade ügyét pedig mielőbb rendezni kell. Ugyanakkor, mint mondta, kedvezően alakulnak az adó- és kamatbevételek. Pokorni Zoltán polgármester egyetértett a felvetésekkel. A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítását 17 „igen”, 6 „nem” szavazattal, 3 tartózkodás (17–6–3) mellett elfogadta.
 
Jól alakulnak a bevételek
A 2009. első féléves költségvetési beszámoló vitája során Élő Norbert bizottsági elnöki, majd képviselői minőségében elhangzott hozzászólásaiban megismételte az előző napirendi pont során elhangzott kritikai észrevételeit, kiegészítve azzal, hogy sürgősen tisztázni kell a sportcsarnok beruházásának kétéves csúszása miatti kötbér kérdését, jogosságát. Hozzátette, véleménye szerint nagyobb súlyt kell helyezni a kommunális adóból befolyt összegek felhasználására. Pozitív változás viszont, hogy a költségvetés szerkezete egyre informatívabb és átláthatóbb, a bevételek jól alakulnak. A testület 17–6–4 arányban elfogadta a féléves költségvetési beszámolót.
 
Lakásingatlanokkal kapcsolatos döntések után önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbeadása következett. A Hajnóczy József utcában korábban a kisgazdák béreltek egy 76 négyzetméteres helyiséget az ahhoz tartozó pincével, illetve a Magyar jakobinusok terén egy könyvüzlet bérelt helyiséget és pincét. A beérkezett kérelmek és a testületi döntés szerint a Hajnóczy József utcai üzlethelyiséget a Hegyvidék Média Kft. veszi bérbe, az alatta lévő pincében a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal rendezhet be irattárat, míg a Magyar jakobinusok terén az üzlethelyiség bérlője a „Libra” Books Könyvkiadó lesz.
 
Erdei iskola épül
Márton Áron vértanú erdélyi püspök emlékére szobrot kíván állítani az önkormányzat a róla elnevezett (korábban: Farkasréti) téren – erről még 2007-ben született testületi döntés. Az akkori előterjesztésben megszavazott nonfiguratív szobortervet az érintett egyház képviselői nem látták maradéktalanul sikeresnek, így új megbízást kapott a szobrászművész. Az immár realista szemléletű mellszobor tervével és kivitelezésével – rövid vitát követően – egyetértett a képviselő-testület.
 
Egyhangú döntés alapján az önkormányzat 2010. január 31-ével felmondja a szerződést azzal a céggel, amely jelenleg az intézményekbe és ellátottak lakására szállít meleg ételt. Évek óta sok a panasz, több szolgáltatóval próbálkozott már a kerület, de folyamatosan csökken az igénylők száma. A képviselők szerint saját erőből kell megoldani a helyzetet: 2010 januárjától az Arany János gimnázium épületében most kialakításra váró konyha látja el a kerületi iskolás és óvodás gyerekeket, valamint a felnőtteket is.
 
Az írásos polgármesteri beszámolóból Pokorni Zoltán kiemelte, hogy szeptemberben öt csoporttal megkezdte működését a János kórház területén lévő óvoda, valamint három csoportban fogadja a gyerekeket a Meredek utcai Táltos Óvoda tagóvodája. Gyakorlatilag elkészült a Tamási Áron iskola új tornacsarnoka, az ünnepélyes átadást október 5-én rendezik az intézmény működésének ötvenedik évfordulójához fűződő ünnepi események részeként (cikkünk a 4. oldalon). Az esemény kapcsán a Csörsz utcai művelődési központban október 9-én gálaműsort tartanak – egyszersmind ez lesz a régi „MOM kultúrház” felújítás előtti utolsó rendezvénye.
 
Az önkormányzat a Mátyás király úton vásárolt egy iskolai célra használható épületet – gyakorlatilag egy erdő közepén. Ennek megfelelően erdei iskolát alakítanak ki azzal a céllal, hogy a kerületi (sőt az I. és II. kerületi) általános iskolák tanulói évente néhány napot vagy egy hetet ott tölthessenek bentlakásos rendszerben. A „terepen történő” környezeti nevelés elősegítheti a környezettudatos gondolkodásmód és viselkedés kialakulását.
 
A polgármester bejelentette, hogy mostantól nyilvánosak az önkormányzati cégek vezetőinek bérei, az önkormányzat honlapján a „közérdekű adatok” címszó alatt olvashatók. Végül érdekes adatként megemlítette, hogy a parkolási díjak drasztikus emelkedése után az előző év hasonló időszakához képest háromszorosára nőtt a kiváltott rokkant, mozgássérült parkolási igazolványok száma. Mint tréfásan megjegyezte, vélhetően valami járvány söpört végig a kerületen…
 
-jj-