Kerületi iskoláink sikerei

Az önkormányzati iskolák eredményei az Országos Kompetenciamérésen

Az évente megrendezett országos mérésre legutóbb 2009 májusában került sor, aminek eredményei március eleje óta mindenki számára hozzáférhetők az interneten: www.kompetenciameres.hu. A mérésen minden 6., 8. és 10. évfolyamos diák kötelezően részt vesz, teljesítményüket központilag értékelik. Az eredményekből arról kapnak meglehetősen objektív képet a fenntartó, az intézmény, a pedagógusok, a szülők és a diákok, hogy egy adott iskola mennyire jól fejlesztette tanítványaiban a szövegértési és a matematikai képességeket.

Szövegértésből azt mérik a teszten, hogy írott anyagokból képesek-e a tanulók információkat kikeresni, megértik-e egy szöveg, egy dokumentum tartalmát. A jó anyanyelvi kompetencia ugyanis nemcsak a további tanulmányok eredményes folytatásához, de a későbbi felnőtt életben való boldoguláshoz is elengedhetetlen. Gondoljunk csak a hivatalos levelekre, munkaszerződésekre, banki ajánlatokra stb.
Matematikából pedig arra kíváncsiak, hogy az iskolában tanultakat a mindennapi életben előforduló problémák megoldására képesek-e hasznosítani a gyerekek. A problémamegoldás területeire néhány példa: lakásfelújítás megtervezése, kirándulás szervezése, bevásárlás, sütés-főzés.
A kerület hét önkormányzati általános iskolájának és a Városmajori Gimnáziumnak részletes mérési eredményei a honlapjukon elérhetők lesznek a közeli jövőben.

Eredményességüket e tanulmány keretein belül két szinten vizsgáljuk meg. Egyrészt összteljesítményüket mutatjuk be a környező budai (I., II., III. és XI.) kerületek, a budapesti általános iskolák és az országos átlagokhoz viszonyítva. Másrészt készítünk egy kivonatot az egyes iskolák teljesítményéről néhány, a központi elemzésben használatos mutató segítségével.

Abra1
1. ábra

Az 1. ábra jól mutatja, hogy a kerület hatodikosai matematikai eszköztudás tekintetében kiválóan teljesítettek: átlagteljesítményük nemcsak az országos és a budapesti általános iskolák átlagánál, de minden környező kerületénél is sokkal jobb. Ilyen eredményességhez az egyes iskolák magas szintű matematikai-logikai képességfejlesztése kellett.

Abra2
2. ábra

Az önkormányzati iskolák hatodik évfolyamainak kiemelkedő szövegértési-szövegalkotási képessége (2. ábra) megbízható alapot ad további ismereteik megszerzéséhez az élet bármely területén. A XII. kerület eredményessége itt is felülmúlja a vizsgált kerületekét, valamint az országos és a budapesti átlagot.

Abra3
3. ábra

A kerület 2009-ben nyolcadikos diákjai matematikából jelentősen erősebbek az országos és a budapesti általános iskoláknál. A környező kerületek közül is csak a XI. kerület átlaga jobb náluk, mindössze 2 ponttal. (3. ábra)

Abra4
4. ábra

Szövegértésből pedig (4. ábra) a kerületi nyolcadikosok minden vizsgált diákcsoportnál jobban teljesítettek a mérésen, csupán a II. kerület előzi meg őket 2 ponttal. Mivel az anyanyelvi kompetencia tantárgyközi kompetencia, azaz egyetlen tantárgy sem tanulható e készség-képesség nélkül, ezért is különösen fontos, hogy a kerület iskoláiban a pedagógusok eredményesen fejlesztik tanítványaikat ezen a területen is. A diákokat sikeres középiskolai továbbtanulásukhoz nélkülözhetetlen kompetenciával vértezte fel általános iskolájuk tantestülete.
A Városmajori Gimnázium 6 évfolyamos gimnáziumába járó nyolcadikosok matematikából 610, szövegértésből 625 pontot értek el. Ebbe az ún. kisgimnáziumba felvételi szűréssel kerülhetnek be a diákok. Egyrészt ez indokolja a magas pontszámokat, másfelől viszont az eredmények lényegesen magasabbak az országos és a környező kerületek hasonló képzési típusú intézményeinek átlagainál.
A kompetenciamérés írásakor a Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola és a Városmajori Gimnázium még különálló intézmények voltak, ezért az értékelésnél is külön vizsgáljuk az iskolákat.
Az intézmények együttes jó szerepléséhez mind a nyolc (7 általános iskola + 1 gimnázium) iskola minőségi munkája hozzájárult az ismeretek, az alapkészségek, képességek eredményes fejlesztésével.

Ezek után nézzünk meg néhány mutatót az egyes iskolák mérési eredményeiből!
Az Arany János Általános Iskola és Gimnázium hatodikosai matematikából 4 éve tartó egyenletes javulást mutatnak a mérésen. Szövegértésből a budapesti általános iskolák legjobbjai között vannak, tavalyi átlageredményükön 16 pontot javítottak.
A Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola 6. osztályosai matematikából nagyon magas képességpontjukkal (602 pont) a legjobbak között vannak, előző mérési eredményüket 25 ponttal múlták felül. Szövegértésből nincs náluk eredményesebb budapesti általános iskola, egyébként még 41 pontot javítottak is a tavalyihoz képest. Kiemelendő, hogy a nyolcadikosok hozzáadott pedagógiai értéke matematikából pozitív, illetve szövegértésből szinte mindenki elérte azt a képességszintet, ami a további ismeretszerzéshez elengedhetetlen. Itt említjük meg, hogy az intézmény (mint nemzetiségi iskola) 4. osztályos tanulói részt vettek a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérésén, ahol 85%-os eredményt értek el (országos átlag 78%).
A Kós Károly Ének-zene Emeltszintű Általános Iskola hatodikosainál mindkét területen pozitív a hozzáadott pedagógiai érték. Szövegértésből kiemelkedő a teljesítményük: a tanulók 91%-a a két legmagasabb képességszintre jutott. A 8. osztályosok hozzáadott pedagógiai értéke szintén pozitív matematikából és szövegértésből is. Matematikai mérési eredményük alapján nincs náluk jobb budapesti általános iskola!
A Németvölgyi Általános Iskolában a normál osztályban mindkét vizsgált évfolyamon, mindkét kompetenciaterületen szinte mindenki elérte azt a képességszintet (2. szint), ami a további ismeretek megszerzésének biztos alapját adja, ami az életben való boldoguláshoz szükséges.
A hatodikosok 42%-a a 2. szinten teljesített, míg 53%-a a két legmagasabb (3. és 4.) képességszintre jutott matematikából.. Szövegértésből ennél is jobb az egyéni teljesítményük: 11% a 2. szinten, 89% a két legjobb szinten van. Mindkét tanulói teljesítménymegoszlás lényegesen jobb az országos és a budapesti általános iskolások eredményénél. Ráadásul mindkét teszten javítottak az előző évi méréshez képest.
A nyolcadikosoknál matematikából a tanulók 25%-a teljesített a 2. szinten és 75% a két legmagasabb szint valamelyikén. Szövegértésből a beszédes számok: 2. szint 33%, 3. szint 50% és 4. szint 17%. Ezek a százalékos megoszlások is határozottan jobbak az országos és a budapesti eredményeknél.
A Tamási Áron Általános Iskola és Német Kéttannyelvű Gimnázium hatodikosainak eredményessége leginkább abban mutatkozik meg, hogy mindkét mérési területen alacsony a gyengék aránya, és magas a jó képességeket mutatóké. Különösen szép a teljesítményük mindkét évfolyamon anyanyelvi kompetenciából.
A Virányos Általános Iskola hatodikosai matematikából a legjobbak között vannak, a hozzáadott pedagógiai értékük pozitív (+ 31), ami 19 pontnyi javulás az előző méréshez képest. Szövegértésből a diákok 80%-a a két legjobb képességszinten van, tartják az eddigi mérések magas teljesítményét. A 8. osztályosok eredményei a budapesti általános iskolák körében a felső harmadban vannak.
A Zugligeti Általános Iskola 6. osztálya mindkét kompetenciaterületen kiemelkedőt nyújtott, a hozzáadott pedagógiai értékek pozitívak (+ 40 és + 48), sokat javítottak az előző évi értékeken. A nyolcadikosok különösen szövegértésből jók a budapesti eredménysorrendben, de matematikából is közel 50%-uk a két legmagasabb képességszint egyikére került jó teljesítményével.
A Városmajori Gimnázium 6 évfolyamos gimnáziumába járó nyolcadikosoknak matematikából közel 70%-a, szövegértésből 94%-a a két legjobb képességszinten teljesített.
Összegzésképpen megállapítható, hogy kerületünk 6. és 8. évfolyamai a 2009-es országos mérésen kiemelkedően jól teljesítettek nemcsak az országos és a budapesti átlagokhoz képest, de a szomszédos budai kerületek teljesítményeihez viszonyítva is.