Gyorsabb lesz az autóátírás

Az eddigi tizenöt helyett az eladást követő öt munkanapon belül kell bejelenteni az autó tulajdonjogának megváltozását.

A gépkocsik adásvételi vagy üzembentartói szerződésének tartalmi kritériumait a január elsejével hatályba lépett 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet szabályozza. E szerint a szerződés csak abban az esetben használható fel a közlekedési igazgatási eljárásban, ha megfelel a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A tulajdonjog változásáról készült okirat, valamint a gépjármű és az új tulajdonos, üzembentartó adatait tartalmazó okmányok bemutatása – személyesen vagy postai úton – a régi tulajdonos kötelezettsége, erre a változástól számított öt munkanap áll rendelkezésére. Ezt követően a közlekedési igazgatási hatóság a bejelentés tényét és időpontját saját nyilvántartásába bejegyzi.

A szerződésben dokumentálni kell a tulajdon átruházásának jellegét, az eladás vagy az ajándékozás tényét, a jármű azonosító adatait – rendszám, alvázszám – és típusjelzéseit, a felek személyazonosító adatait – családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve –, a személyazonosságot igazoló okmány sorszámát, valamint a lakcímet. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a szervezet megnevezését, képviselőjének adatait, székhelyének (telephelyének) címét, illetve cégjegyzék- és nyilvántartási számát. A szerződés érvényességének további feltétele, hogy tartalmazza a jármű okmányai, a forgalmi engedély és a törzskönyv sorszámát, ezek átadásának-átvételének, illetve az új vevő birtokba kerülésének időpontját.

Szintén írásban kell meghatározni a jogügylet hatálybalépésének napját és a felek nyilatkozatát, mely szerint a jogszabályban meghatározott határidőn belül bejelentik a szerződés megkötésének tényét a közlekedési igazgatási hatóságnál. Mindezen felül a szerződésben mindkét fél nyilatkozik arról, hogy ismeri a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint az ennek elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt életbe lépő esetleges jogkövetkezményeket. Amennyiben a magánokirat nem felel meg a jogszabályban meghatározott tartalmi követelményeknek, a hatóság elutasítja a nyilvántartásba történő bejegyzést, egyúttal felszólítja az ügyfelet a meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, illetve tájékoztatást ad a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeiről.

mm.