Új támogatási forma rászoruló időseknek

A bevételek csökkenése nem érintheti a bölcsődék, óvodák, iskolák működését – ez volt az egyik fő alapelve a kerület 2010-es költségvetési tervezetének, amelyet a legutóbbi önkormányzati ülésen fogadtak el a helyi képviselők. Mostantól kerületi rendelet szabályozza az önkormányzati tulajdonú zöldfelületek védelmét. Újabb szociális támogatást kapnak a rászoruló idősek.

Új támogatási formát vezet be az önkormányzat az erről elfogadott helyi rendelet szerint. A jelenleg 17 helyen beváltható, kedvezményre jogosító szociális bon rendszerét (amely az arra rászoruló gyermekes családokat és időseket segíti) kiterjesztették a kifejezetten időskorúak számára, a már meglévő támogatási formák mellé, pluszjuttatásként. Évente két alkalommal 10-10 ezer forint névértékű szociális utalványt kapnak azok a 65 év felettiek, akik jövedelmi viszonyaik alapján jogosultak erre. A rendelet jelentősen kitolta a rászorultság határát, hogy azoknak is segíteni tudjanak, akik jövedelmi viszonyaik miatt nem részesülhetnek egyéb szociális támogatási formában.

Út- és közlekedési szabályozások

Ebben az esztendőben 1,7 milliárd forinttal kevesebb lesz a tervezett bevétel, az előző évihez képest 10-12 százalékkal szűkebb keretből gazdálkodhat a kerület – emelte ki Pokorni Zoltán a fő napirendi pont, a 2010-es költségvetés tárgyalása során. Mint a polgármester elmondta, a kötvénykibocsátásból beérkező pénz csak a kerületi művelődési központ felújítására szolgálhat, hitelből továbbra sem fedezhető működési kiadás.

A költségvetési tervezet készítésekor alapelv volt, hogy a bevételek csökkenése nem érintheti a bölcsődék, óvodák, iskolák működését, annak ellenére, hogy a normatívák drámai módon csökkentek, a nyolc évvel ezelőtti mértéknél is kevesebb az állami támogatás. A költségek lefaragása olyan területeken várható (például: útkarbantartás, parkfelújítás, intézmény-karbantartás), ahol a „legkevésbé fáj” a lakosságnak.

Élő Norbert a pénzügyi bizottság elnökeként kellően átláthatónak és betarthatónak ítélte a költségvetést. Magánvéleménye szerint a kerület anyagi helyzete nem annyira rossz, mint az elhangzott, úgy véli, a számok mást mutatnak. Két módosító javaslat hangzott el: Pokorni Zoltán a Fejlesztő Napközi Otthon költöztetési kiadásaihoz további 30 millió forintot javasolt biztosítani, míg dr. Vincze Géza a Hegyvidék SE támogatását (célzottan az utánpótlás-nevelést) bővítette volna 5 millióval. A kiegészítő módosítások ellen senki nem emelt szót, majd a szavazás során a képviselő-testület 17 „igen”, 3 „nem” szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadta el a kerület 2010. évi költségvetését.

A 2009. évi költségvetési rendelet módosítását is tárgyalták. Pokorni Zoltán hangsúlyozta, jogszabályi előírás alapján kell foglalkozni a témával, egyéb indoka – a zárszámadás előtt egy hónappal – nincs. A testület vita nélkül, 17–5–3 arányban megszavazta a módosítást.

Egyhangú döntés után mostantól helyi rendelet szabályozza az önkormányzat tulajdonában álló zöldfelületek védelmét. A továbbiakban zöldfelületen járművel, kerékpárral közlekedni csak az arra kijelölt helyen lehetséges, gyepfelületre, parkosított területre gépkocsival behajtani, beállni tilos – ez a néhány példa illusztrálja az új szabályrendszert. A rendelet előírásainak megszegése szabálysértésnek minősül, és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az önkormányzati törvény szerint helyi feladat az önkormányzati tulajdonú vagy kezelésű utak fenntartása. Ehhez elengedhetetlen az utakon történő munkavégzés rendjének, szakmai szabályainak meghatározása – ezeket az előírásokat eddig a munkálatokhoz kiadott kezelői előírások tartalmazták. Szükségessé vált egy egységes szabályozás megalkotása, amely a kivitelezők részére is egyértelmű eligazítást nyújt, hogy a XII. kerület mit vár el a munkák végzése során, miként kell helyreállítani a felbontott járdákat, utakat, mik az elvárások a biztonságos közlekedés kapcsán. A helyi rendeletet a képviselők egyhangúlag megszavazták.

A kerületi közúthálózat felülvizsgálata során felmerült az igény, hogy a képviselő-testület kezdeményezze a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását a fővárosnál. Ebben ugyanis közlekedési területként szerepel több olyan rész, amely ténylegesen nem létezik, kiépítése nem is lehetséges, illetve több tíz éve kialakult és forgalomtechnikailag jól működő út nem a valódi állapotnak megfelelő méretben szerepel. Szükséges ezeken felül bizonyos közlekedési területek határának korrekciója is. A testület rövid vitát követően egyhangúlag elfogadta a szám szerint 64 módosításra vonatkozó javaslatot.

A XII. kerületi művelődési központ (MOM) és környezetének rekonstrukciója, átépítése miatt át kell helyezni a föld alatti távközlési és közművezetéket. Az új nyomvonalra vonatkozó szolgalmijog-alapítás ügyében a testület felhatalmazta a polgármestert a szükséges megállapodás megkötésére.

Vita nélkül, egy tartózkodás mellett módosították a képviselők a helyi adókról (építményadó, magánszemélyek kommunális adója) szóló rendeleteket. 2009 végén lépett életbe a jogszabály, amelynek rendelkezéseit a helyi rendeletekben is át kellett venni. Technikai jellegű, az adózóknak kedvező változások kerültek be a szabályozásba.

Az élelmiszer-, az energiaárak és a szolgáltatások fogyasztói árának emelkedése következtében ismét szükségessé vált az intézményi térítési díjak újragondolása. Legutóbb 2009. februárban szabályozta a testület ezek mértékét. A most megalkotott rendelet szerint 2010. március 1-jétől 5 százalékkal emelkednek a gyermekétkeztetés, a gyermekfelügyelet és gyermekfoglalkozás térítési díjai.

Csökkenő helyiség-bérleti díjak

A testület az előző ülésén vonta helyi védelem alá a Kútvölgyi út 12. alatti posztmodern óvodaépületet. Ezúttal arról döntöttek a képviselők, hogy az önkormányzat él elővásárlási jogával, és befektetési céllal megvásárolja az ingatlant. Tavaly már folytak tárgyalások az ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről, de ezek nem vezettek eredményre, így a korábbi, erre vonatkozó testületi döntéseket is hatályon kívül kellett helyezni.

Rendeletben újra szabályozták az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadását. Több jelzés érkezett, hogy a piaci viszonyokhoz, az ingatlanok fekvéséhez és műszaki állapotához képest igen magasak a bérleti díjak. A testület jelentősen lecsökkentette a bérbe adható, nem lakáscélú helyiségek irányadó bérleti díjait, ugyanakkor a pályázatok kiírása a polgármester hatáskörébe került annak érdekében, hogy ne kelljen a bizottságok időbeosztásához igazodni egy-egy helyiség bérbeadása ügyében.

Módosult az úgynevezett szolgálati lakások kiadásának rendje is, az eddigi három helyett öt lakás adható bérbe ilyen címszó alatt. Ezután konkrét ügyeket tárgyalt a testület: a bérlők kérelme alapján két esetben határozottról határozatlan idejűre változtatta a lakások bérletének időtartamát. Egy Költő utcai üzlethelyiség ügyében visszavonta korábbi határozatát, és ismét bérbe adta azt a korábbi bérlőnek, aki időközben kiegyenlítette tartozását. A Jókai Klub étteremének bérletére kiírt pályázat több alkalommal is sikertelen volt, ezért a képviselők – az eredményesség érdekében – egy alacsonyabb áron történő meghirdetés mellett foglaltak állást.

Új ’56-os emlékmű a Gesztenyés kertben

A kormány „Út a munkához” programja keretében az önkormányzatoknak évente közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük – erre első alkalommal 2009-ben került sor. A program célja, hogy a munkára képes, tartós munkanélküliek részt vegyenek a közfoglalkoztatásban, és ezáltal rendszeres jövedelemhez jussanak. A közfoglalkoztatást tavaly a HÁGO Kft.-vel kötött együttműködés keretében oldotta meg a kerület – a munkaerő-kereslet és -kínálat a tervezettnek megfelelően nagyrészt találkozott. A 2010-re vonatkozó, a múlt év tapasztalataira is épülő tervet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. Továbbra is a HÁGO közreműködésével történik a program megvalósítása.

Több esztendeje húzódó elszámolási vita végén megállapodás születhet az önkormányzat, valamint a Centrum Parkoló és Kereskedelmi Kft. között – a testület rövid vitát követően egyhangú döntéssel felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. Pokorni Zoltán a vita végén megjegyezte, hogy mivel az Alkotmánybíróság megsemmisítette a parkolási rendeletet, június 1-jétől rendkívüli helyzet áll elő a fővárosi parkolás ügyében, és bizonyosan egy teljesen más jogi konstrukció szabja meg majd a parkolási rendet. Az önkormányzatnak most az az érdeke, hogy a kintlévőségeit minél eredményesebben beszedje. A szerződés ezt a célt is szolgálja.

Sikerrel zárult az 1956-os emlékmű tervezésére kiírt pályázat, 47 pályamű érkezett. Az önkormányzat által felkért, öt művészből álló szakmai zsűri nyolcat emelt ki, ezekből választotta ki végül a legjobb három munkát. A képviselő-testület a zsűri véleményét elfogadva egyhangú döntéssel ítélte oda a pályázati díjakat a tervezőknek, illetve úgy határozott, hogy az első díjas pályamű kapjon helyet a Gesztenyés kertben, a tervek szerint 2010. október 23-án. (A költségvetésről, a zöldfelület-védelemről, valamint az új ’56-os emlékhelyről előző számunkban olvashattak részletesebben.)

Emléktábla a professzornak

Emléktáblát helyeznek el dr. Szabadváry Ferenc akadémikus egykori lakóháza, a Tartsay Vilmos utca 19. falán. A hazai és nemzetközi kémiatörténet-írás kiemelkedő egyénisége, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet alapítója és tisztségviselője 1960-tól 2006-ig, 83 éves korában bekövetkezett haláláig élt a házban.

Visszavonul Németh Jánosné, a Zugligeti Bölcsőde vezetője, aki huszonkilenc éve vezeti az intézményt, munkájáért több alkalommal kapott elismerést. A testület a bejelentést tudomásul véve 2010. április 30-tól visszavonta a vezetői megbízását, a jogszabályok alapján a részére járó felmentési idő teljes egészére mentesítette a munkavégzés alól.

A Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjtemény és Galéria vezetésére az előző igazgató, Müllner Jenő váratlan halálát követően Balázs Attila, az intézmény munkatársa kapott megbízást még 2008 februárjában, a pályáztatás sikeres lebonyolításáig. A vezetői álláshelyre kiírt második pályázat hozott csak eredményt, a felkért szakmai bizottság öt érvényes pályázatot bírált el. Ezek közül egyöntetűen Balázs Attila pályázatát támogatták a szakértők, amivel a képviselő-testület is egyetértett, és a vezetői megbízások szabályainak megfelelően 2010. március 1-jétől 2015. február 28-ig őt bízta meg az intézmény vezetésével.

A polgármesteri beszámoló keretében a következőket emelte ki Pokorni Zoltán: megtörtént a MOM felújítására vonatkozó szerződés aláírása és a kötvénykibocsátás. Folyik a március 15-i megemlékezés előkészítése – ez alkalommal a Városmajori Gimnáziumban lesz az ünnepség, a koszorúzást a hagyományoknak megfelelően a Gesztenyés kertben rendezik. (A meghívót lapunk 1. oldalán találják.) A Kaszás Attila-díj átadása májusban lesz a székesfehérvári Vörösmarty Színházban. A Hegyvidék Kártya igénylőinek száma immár nyolcezer körül van.

A képviselői bejelentések sorában Élő Norbert elmondta, átvette mandátumát a fővárosi közgyűlésben, így március 15-i hatállyal lemond kerületi, listás képviselői helyéről. Pótlásáról az MSZP gondoskodik. Sikota Krisztina bejelentette, hogy Eördögh Judit, a Virányosi Közösségi Ház igazgatója támogatást gyűjt a sérült fiatalok tizenharmadik fesztiváljára. Papp Sándor az összeférhetetlenségi és vagyonellenőrző bizottság nevében tájékoztatta a jelenlévőket, hogy valamennyi képviselő rendben és időben eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének.

Dr. Salamin András kiemelte, miután úgy értesült, hogy megszerezheti a kerület a fogaskerekű svábhegyi megállójának épületét (amelyet korábban a rendőrség bérelt), szorgalmazza a kezdeményezést. A polgármester elmondta, már megkezdődött a tárgyalás a BKV vezetésével, és kedvezőek a kilátások.

-jj-