Elfogadtak_a_kerulet_2011-es_koltsegveteset

Elfogadták a kerület 2011-es költségvetését

Sem beruházási, sem működési célú hitel felvételére nem szorul a Hegyvidéki Önkormányzat. Utóbbi azt jelenti, hogy az adóbevételeket fejlesztési célokra fordíthatja a kerület vezetése. Az önkormányzati képviselő-testület februári ülésén elfogadta az idei költségvetést, amelynek kiadási főösszege mintegy 14 és fél milliárd forint.

A 2011-es költségvetés tervezete volt a februári önkormányzati képviselő-testületi ülés fő napirendi pontja. Pokorni Zoltán polgármester a bevezetőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a működési célú bevételek meghaladják a hasonló célú kiadások mértékét, így a kerület továbbra sem szorul működési célú (intézmények fenntartása stb.) hitel felvételére. Az adóbevételek ezáltal fejlesztésre, felhalmozásra fordíthatók, és a kerületi polgárok életminőségének javítását szolgálhatják.
Beruházási célú hitel felvételére ugyancsak nem szorul a kerület – emelte ki a polgármester. Március végén lejár a szerződés a Centrum Kft.-vel, ezt követően csak önkormányzati tulajdonú társasággal köthető megállapodás a parkolási díjak beszedésére. A pályáztatás folyik, de a feladatot mind a bevételi, mind a kiadási oldalon tervezni kell – ezzel kapcsolatban javasolta mindkét főösszeg megemelését 300 millió forinttal.
Végül bejelentette, hogy néhány nappal korábban született egy fővárosi közgyűlési döntés, amely szerint a főváros vezetése igényt tart az 1993 óta eladott lakások vételárának egy részére. Ennek jogszabályi alapja is van, csak eddig ezt nem érvényesítették. Jelenleg is folynak az egyeztető tárgyalások, ám mivel jelentős összegről van szó – és ez az igény még nem volt ismert a tervezés időszakában –, biztonsági tartalékként az intézmények személyi kiadásainak 5, dologi kiadásainak 10 százalékát zárolni kénytelenek 2011. június 30-ig.
A költségvetési vita során két ellenzéki véleményt fogalmazott meg Vincze Géza és Püspöki Gábor. Előbbi a magas hiány miatt kockázatosnak tartotta a tervezetet, utóbbi a kötvénykibocsátással megvalósuló ingatlanvásárlást kifogásolta, mondván, ez nem önkormányzati feladat.
Pokorni Zoltán megnyugtatásul kijelentette, hogy a tervezett hiány csupán pénzügyi szemléletű, valójában ez az összeg az előző évi pénzmaradványként rendelkezésre áll. Ezért nem kell adókat emelni, és ezért lehetséges alacsony szinten tartani az 1200 bérlakás béreit. Az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységről a polgármester elmondta, hogy ez az elfogadott vagyongazdálkodási koncepció szerinti ingatlangazdálkodás, ami a kerület számára tényleges anyagi hasznot hozhat. Ha az önkormányzat nem foglalkozna vele, ingatlanforgalmazó vállalkozások megtennék, de ez esetben a haszon sem a Hegyvidéket gazdagítaná.
A végszavazáson a képviselő-testület 13 „igen” és 2 ellenszavazat mellett elfogadta az önkormányzat 2011. évi költségvetését, amelynek főösszegei: bevétel 12 570 143 E Ft, kiadás 14 620 016 E Ft, tervezett hiány 2 049 873 E Ft.
Az önkormányzat előző, 2010. évi költségvetésének – jogszabály által előírt – negyedik módosításáról szóló rendeletét is megalkotta a testület 13 „igen”, 1 „nem” szavazattal és 2 tartózkodással. A főösszegek: kiadás 17 158 211 E Ft, bevétel 13 312 989 E Ft, hiány 3 845 222 E Ft.

Emelkedtek, de még átlag alattiak a lakbérek

Egy új jogszabályi előírás szerint 2011-től helyi rendelettel kell szabályozni az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályait és a fizetendő térítési díjak mértékét. Az egyhangúlag elfogadott rendelet szabályozza a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítése, illetve ezek hivatalon kívüli helyeit és módját, valamint a fizetendő díjakat.
Ismét szükségessé vált a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata és módosítása. Az ellátások intézményi térítési díját a fenntartó önkormányzatok évente kétszer állapíthatják meg – tavaly csak egy alkalommal, februárban élt ezzel a lehetőséggel a Hegyvidéki Önkormányzat. Az élelmiszer-, az energiaárak és a szolgáltatások fogyasztói árának változása alapján a térítési díjakat a testület 5%-os mértékben emelte meg 2011. március 1-jétől. Az emelés alól kivételt képez két óvoda, két általános iskola, ahol az étkeztetési szállító vállalta, hogy nem emel a 2010-es árakon, továbbá három bölcsőde, amelyek saját konyhájuk révén szintén tartani tudják a korábbi árszintet.
Minimális mértékben emelkedik az időszakos gyermekfelügyeletet és a közös anya–gyermek-foglalkoztatást nyújtó (játszóházi) szolgáltatás díja. Továbbra is lehetőség van, hogy a kérelmező jövedelmi és szociális helyzetére tekintettel a polgármester mérsékelje a gyermekétkeztetés térítési díját.
A bölcsődei ellátás szabályainak felülvizsgálata is szükségessé vált. A felvételt kérelmezők közötti valós, az anyagi helyzetüknek ténylegesen megfelelő és igazságosabb sorrend felállításához a jövőben szükséges, hogy a jövedelmi helyzet mellett a vagyoni helyzetet is vizsgálják, mivel a kérelmek elbírálása során azt tapasztalták, hogy a saját cégek által igazolt jövedelem nem minden esetben fedi a család tényleges életkörülményeit. A korábbi rendelet nem szabályozta a bölcsődei kérelem benyújtása és az igénybevétel közötti időszak mértékét, valamint a bölcsődéből való indokolatlan hiányzás esetét sem, a most elfogadott helyi rendelet ezt is pótolja.
Két éve nem emelte a testület az önkormányzati lakások béreit, most erre is sor került az egy tartózkodás mellett elfogadott helyi rendelettel. Pokorni Zoltán kiemelte, hogy csupán a lakbérek „karbantartásáról” van szó, a kétéves infláció az indoka a 9,3%-os mértékű emelésnek. Külön hangsúlyozta, hogy kategóriánként megvizsgálva továbbra is a budapesti átlag alattiak a XII. kerületi lakbérek.
A fővárosi közgyűlésben állandó tanácskozási joggal az önkormányzatok küldöttei is részt vesznek. A képviselő-testület Mikó Gergelyt bízta meg ezzel a feladattal. Az önkormányzat egészségügyi és szociális, környezetvédelmi és közbiztonsági, tulajdonosi és városfejlesztési, valamint oktatási és kulturális bizottságai beszámoltak a testület által átruházott hatáskörben hozott 2010. évi döntéseikről. A beszámolókat a képviselők vita és hozzászólás nélkül tudomásul vették.
A XII. kerületi Környezetvédelmi Közalapítvány 1990-ben kezdte meg működését. Az első tíz év látványos eredményei után anyagi, majd később személyi problémák nehezítették a tevékenységét. Kovács Lajos alpolgármester a 2009 tavaszán lemondó Hamerli György elnökkel folytatott egyeztetés után a közalapítvány megszüntetését javasolta, amivel a testület egyetértett. A megmaradt vagyonrész elkülönítve, de továbbra is környezetvédelmi célokat szolgál majd.

Emléktábla a bátor házaspárnak

Lakossági kezdeményezésre emléktáblát állíttat az önkormányzat Zsindely Ferencné Tüdős Klára és férje egykori, Istenhegyi út 92. alatti villájára. A házaspár a második világháború idején üldözöttek, köztük zsidó családok mentésében jeleskedett. Zsindely Ferencnét, aki textiltervező iparművész, az Országos Református Nőszövetség egykori elnöke volt, 2001-ben Izrael állama is kitüntette, tiszteletére a magyarországi Református Nőszövetség díjat alapított.
A Hegyvidéki Önkormányzat 2004-ben már kezdeményezte a Gyöngyvirág út 2. alatti ingatlan (egykori óvoda) ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését fejlesztő napközi otthon, lakóotthon létesítése céljából. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rt. felhívására a testület megerősítette korábbi döntését, és nyilatkozott, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségeket.
Két önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadásáról döntöttek a képviselők: egy Alkotás utcai, 145 négyzetméteres helyiségben egy szövetkezet olyan emberek számára biztosíthat munkát és jövedelmet, akik saját vagy családi körülményeik miatt régóta nem tudnak elhelyezkedni. Egy Krisztina körúti, 65 négyzetméteres helyiségben pedig a Magyarországi Református Egyház Válaszút Misszió végezhet drogprevenciós tevékenységet.
Sikeresen zárult a jegyzői álláshelyre kiírt pályáztatás. A képviselő-testület egyhangú döntéssel dr. Tusor Gabriellát nevezte ki az önkormányzat jegyzőjévé. A szakember 2010 májusa óta az aljegyzői feladatokat látta el a polgármesteri hivatalban.
A polgármester beszámolójában elhangzott, hogy egy Kútvölgyi úti, 2010-ben vásárolt óvodaingatlant az önkormányzat nyilvános versenyeztetési eljárás során sikeresen, 30%-os haszonnal értékesített. A nyereséget egyebek között az oktatási intézmények felújítási munkáira használják fel a későbbiekben. Pokorni Zoltán tájékoztatta a képviselőket arról is, hogy egy nyílt licites pályázaton egyedüliként győztes kárpitos vállalkozó részére engedélyt adott, hogy korábban beköltözhessen Kiss János altábornagy utcai műhelyébe.
A közlemények során Vincze Géza képviselő felhívta a figyelmet, hogy még nem javították ki a megsérült feliratokat az Apor Vilmos téri Igazak Falán. Fonti Krisztina alpolgármester válasza szerint a javításra vonatkozó árajánlatok már megérkeztek, de a munkát, annak jellegéből adódóan, csak a jobb idő beköszöntével lehet elvégezni.

-jj-