Felsőoktatási ösztöndíjpályázat

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával idén is havi rendszeres pénzügyi támogatáshoz juthatnak a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkező fiatalok. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra október 17-től lehet jelentkezni, a beadási határidő november 14.
Úgynevezett „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. „B” típusú pályázatot azok a hátrányos szociális helyzetű érettségi előtt álló középiskolások, illetve felsőfokú diplomával még nem rendelkező, érettségizett kerületiek adhatnak be, akik a 2012–2013-as tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a kérelmező 2012-ben először nyerjen felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányait a 2012–2013-as tanévben ténylegesen megkezdje. Bár a Nemzeti Erőforrás Minisztérium ajánlásában havi 1000 forint minimális támogatási összeg szerepel, a Hegyvidéki Önkormányzat ennek az ötszörösét biztosítja. Az ösztöndíj időtartama az „A” típusú pályázat esetében két egymást követő tanulmányi félév, míg a „B” típusú pályázat 3x10 hónapra, azaz 2012-től kezdve hat egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik.
Az elbírálás kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Elsősorban azok a hátrányos helyzetű, anyagi körülményeik miatt rászoruló és felsőoktatási tanulmányaikat megkezdő/folytató hallgatók számíthatnak támogatásra, akiknek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot). Előnyben részesülhet a pályázó, amennyiben szülei különváltak, árva vagy félárva, állami gondozott vagy gyámolt, valamilyen fogyatékossággal él, háztartásának egyik tagja tartósan beteg, rokkant vagy munkanélküli, kollégiumi ellátásban részesül, illetve lakóhelye és a felsőoktatási intézmény között ingázik.
Az önkormányzat december 16-ig nyilvánosságra hozza a pályázat eredményét, a döntéséről és annak indokairól írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj első utalási határideje a tavaszi szemeszterre 2012. január 31., az őszi szemeszterre 2012. augusztus 31. További információk, illetve a jelentkezéshez szükséges adatlapok a www.hegyvidek.hu honlapon találhatók.

(m.)