Uj_szabalyozas_a_varoskep_vedelmeben

Új szabályozás a városkép védelmében

A Hegyvidéki Önkormányzat az új törvényi lehetőségekhez igazodva rendeleteket alkotott az építési engedélyhez kötött tevékenységek településképi véleményezési eljárásáról, illetve a partnerségi egyeztetés szabályairól. Ez utóbbi rendelet alapján a civileket szélesebb körben bevonhatják a rendezési tervek módosításainak előkészítésébe.

A településképi véleményezési eljárásról szóló, újonnan elfogadott önkormányzati rendelet alapján 2013. február 8-tól a polgármesternek véleményeznie kell a városképet érintő, tehát a belső átalakításokon kívül lényegében minden építésiengedély-köteles tevékenységet. A polgármester az álláspontja kialakításához a városképi arculatot jelentősen érintő ügyekben az önkormányzat építészeti-műszaki tervtanácsától kér szakmai iránymutatást, egyéb ügyekben pedig a kerületi főépítészhez fordul.
Ha a polgármester a településképi véleményében nem javasolja az engedélyezést, az elsőfokú építésügyi hatóságként eljáró kerületi építésigazgatási iroda köteles elutasító határozatot hozni. A másodfokú eljárásban a szakmai vélemény megalapozottságát az állami főépítész, illetve az általa működtetett területi tervtanács vizsgálhatja felül.
„Az új eljárási forma gyorsítja az ügymenetet: míg korábban a kerületi tervtanács számára harminc nap állt rendelkezésre a véleményezéshez, az új rendszerben tizenöt napon belül meg kell születnie a településképi szempontokat vizsgáló véleménynek” – mondta el a polgármesteri hivatal városrendezési és főépítészi irodájának vezetője. Szabó-Kalmár Éva ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a most bevezetett eljárásban nincs mód hiánypótlásra, érdemes tehát az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu), a városrendezési és főépítészi iroda menüpont alatt elérhető útmutatót letölteni, ami részletezi, milyen műszaki tartalommal kell benyújtani a terveket az elektronikus rendszeren keresztül. Amennyiben szükséges, a főépítész javaslatára a tervtanács előzetes konzultációs lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek.
A néhány napja életbe lépett településképi véleményezési eljárás az építésiengedély-köteles tevékenységek meghatározott körét érinti, várhatóan márciustól azonban egyes hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységekre vonatkozóan településképi bejelentési eljárásban kell kikérni a polgármester véleményét. Például a helyi védett épületeken végzett tevékenységek esetében, reklámok, cégtáblák kihelyezésével kapcsolatban, illetve a használati mód megváltoztatása esetén is. Az utcai reklámok, cégtáblák, hirdetések elhelyezésének feltételeiről a tervek szerint önálló reklámrendeletet is elfogad a képviselő-testület a február végi ülésén.

Szélesebb körű egyeztetés a rendezési tervekről

Az év elején életbe lépett egyik új kormányrendelet szerint a településfejlesztési koncepció vagy stratégia kidolgozása során az úgynevezett partnerségi egyeztetés szabályait kell alkalmazni. Mivel az önkormányzat folyamatosan felülvizsgálja a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatot, a kormányrendelethez igazodva a képviselő-testület önálló rendeletben rögzítette az egyeztetés alapelveit.
A kerületi szabályozás szerint a készülő rendezési tervmódosításokat, fejlesztési koncepciókat mindig közzéteszik az önkormányzat honlapján, amit a partnerek, azaz a kerület lakossága, a Hegyvidéken működő egyházak, valamint az önkormányzatnál a véleményezési eljárásokba bejelentkező civil-, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezetek véleményezhetnek. Szabó-Kalmár Éva tájékoztatása szerint hamarosan megteremtik annak technikai feltételeit, hogy az érintett felek az önkormányzat honlapján egy alkalmazás segítségével egy évre bejelentkezhessenek a véleményezési eljárásokba, és előzetesen – elektronikus hírlevél útján – értesülhessenek az eljárások elindításáról, így ugyanis nem kell folyamatosan figyelniük a honlapon megjelenő új tartalmakat.
A partnerségi egyeztetés keretében a beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész minden esetben megküldi a koncepció elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A közösség számára hasznosnak ítélt javaslatokat beépítik a tervekbe, ám azok a vélemények is megismerhetővé válnak, amelyeket szakmai szempontból nem támogattak, az elutasított javaslatokat a képviselő-testület ülésén mutatja be a polgármester.

Elindult az elektronikus ügyintézés

Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat, valamint az előzőekben bemutatott településképi véleményezési eljárást már elektronikusan, az Ügyfélkapun keresztül is lehet kezdeményezni, sőt, az építészeti dokumentációt január 1-je óta kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A hatósági ügyintézés során az ügyintézők az úgynevezett ÉTDR-ben (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer) tárolt elektronikus adatok alapján döntenek.
A döntések az ÉTDR-ben jelennek meg, azonban ha az ügyfél kéri, az elektronikusan hiteles dokumentumok papír alapú másolatát postán is megkaphatja. (Az ÉTDR-rel kapcsolatban további információk a www.e-epites.hu/etdr oldalon érhetők el.)
Érdemes tudni, hogy az építési vagy bontási engedély nélkül végezhető tevékenységek köre változott az év elején, ezek pontos listáját a 312/2012. kormányrendelet 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák. (A kormányrendelet megtalálható a www.e-epites.hu/jogszabalykereso oldalon.)
További fontos változás, hogy néhány engedélyhez kötött építésiügy-típust az idei évtől már nem a polgármesteri hivatal építésigazgatási irodájánál, hanem a kormányhivatalok felügyelete alá tartozó járási építésügyi és örökségvédelmi hivataloknál lehet intézni. Idetartoznak a többi között a műemlékekkel, a kiemelt jelentőségű ügyekkel, illetve a sajátos építményfajták közül az antennákkal, antennatartó szerkezetekkel kapcsolatos eljárások, továbbá azok az ügyek, amelyeknél elfogultság miatt a kerületi építésügyi hatóságot ki kell zárni az eljárásból (elsősorban azért, mert önkormányzati tulajdont érint az ügy). Szintén járási feladatok immár az építésrendészeti eljárások: az építési tevékenységek helyszíni ellenőrzése, a szabálytalan építkezések felkutatása és az ilyen tárgyú bejelentések fogadása, a karbantartási kötelezettségek elmulasztása miatti intézkedések, valamint az engedélyhez nem kötött építési tevékenységekkel kapcsolatos jogszabálysértések felderítése.
A fővárosban két járási hivatal (az I. és V. kerületi) lát el építésügyi és örökségvédelmi feladatokat. A XII. kerületi ingatlanok meghatározott építési ügyeiben az I. kerületi hivatal illetékes, amelynek irodái egyelőre még az V. kerületben működnek. Amennyiben nem elektronikusan, hanem személyesen szeretnénk intézni az említett ügytípusokat, akkor a Városház utca 7., illetve a Sas utca 19. alatt érhetjük el a kormányhivatal munkatársait (utóbbi címen az örökségvédelmi ügyekkel foglalkoznak).

z.