A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az országgyűlési képviselők 2014. április 6. napjára kitűzött választásáról

Névjegyzék és értesítő

Az országgyűlési képviselők választásán minden nagykorú magyar állampolgár választójoggal rendelkezik.

A választásra jogosult polgárokról központi névjegyzék készül. A XII. kerületi választópolgárokat érintő, szavazókörönként összeállított névjegyzéket 2014. április 4. napjáig bárki megtekintheti a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatalban (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. II. emelet 220).

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok automatikusan bekerülnek a névjegyzékbe, míg a magyarországi lakcímmel nem rendelkező polgárnak és a 17. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel nem rendelkező, még nem nagykorú polgárnak a névjegyzékbe való felvételt a Nemzeti Választási Irodától kell kérnie 2014. március 22-ig.

A választási iroda a névjegyzékkel kapcsolatos kérelemnek csak abban az esetben ad helyt, ha a választópolgár kérelemben szereplő adatai pontosan kerültek kitöltésre, és megegyeznek a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata nyilvántartási adataival.

Ezért kérnénk a kérelmek pontos kitöltését (pl.: ékezet, dr. cím, utónevek, kerületek vonatkozásában). A legkisebb eltérés esetén is a kérelmet el kell utasítani.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét arra, hogy a személyazonosító jel (személyi szám) nem azonos a személyi igazolvány számával. A keményfedelű, régi típusú személyazonosító igazolványok tartalmazzák ezt az adatot, valamint a lakcímkártyák szintén tartalmazzák a személyazonosító jelet.

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelemmel kapcsolatban a választási iroda kérelemnek helyt adó döntést, elutasítás esetén határozatot hoz, melyről a kérelmezőt értesíti a kérelemben megadott módon (e-mail, fax), továbbá postai úton lakcímén, és amennyiben kéri, úgy a kérelmező által megjelölt tartózkodási címén is levélben.

A névjegyzékbe 2014. február 7-ig történt felvételről szóló értesítőket 2014. február 17-ig postai úton küldik meg a választópolgárok részére. Az értesítő felvilágosítást tartalmaz a szavazás időpontjáról, a szavazóhelyiség címéről és a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról.

Ha a választópolgár nem kapja meg az értesítőt, az megsemmisül vagy elvész, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet február 17-ét követően.

A központi névjegyzéki és a szavazóköri névjegyzéki kérelmek benyújthatók:

· személyesen a lakóhelye szerint illetékes helyi választási irodához vagy

· levélben, az ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti helyi választási irodához.

Nemzetiségi választók

Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, a helyi választási irodától (a polgármesteri hivatalban) 2014. március 21-én 16.00 óráig kérheti nyomtatvány kitöltésével, személyesen levélben, ügyfélkapun vagy honlapon, hogy nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a névjegyzéken, így 2014-ben a nemzetiségi önkormányzati választásokon is szavazhat majd. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára). Amennyiben a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben.

Fogyatékkal élők

A fogyatékossággal élő választópolgárok választójoguk gyakorlása segítése érdekében a helyi választási irodán nyomtatványon, személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy honlapon előterjesztett kérelemben kérhetik Braille-írással készült értesítő megküldését, könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldését, Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során, illetve akadálymentes szavazókörbe történő felvételt, továbbá mozgóurna biztosítását.

Mozgóurna-igénylés

Mozgóurna iránti igényt az a választópolgár nyújthat be, aki mozgásában gátolt, és állapotánál fogva nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben. A kérelmet 2014. április 4-én 16.00 óráig kell benyújtani a helyi választási irodához, avagy a választás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz. Mozgóurna iránti igényt, szabályos meghatalmazást mellékelve, meghatalmazott által is be lehet nyújtani. Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával.

Uniós állampolgárok

Európai Unió más tagállamának Magyarországon élő állampolgára 2014. március 21-jén 16.00 óráig kérheti nyomtatvány kitöltésével személyesen, levélben, ügyfélkapun vagy honlapon benyújtva az Európai Parlament képviselőinek választására történő névjegyzékbevételét a helyi választási irodától.

Átjelentkezés iránti kérelem

Ha a választópolgár a szavazás napján nem a lakóhelyén, de Magyarországon kíván szavazni, a lakóhely szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet, melynek segítségével azon a településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózkodik. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában (de személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni legkésőbb 2014. április 4-én 16.00 óráig. Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni! A kérelmet ugyanezen időpontig lehet módosítani vagy visszavonni. Kérjük, hogy az átjelentkezési kérelmek benyújtását lehetőség szerint ne hagyják az utolsó pillanatokra.

Magyarországi lakcímmel rendelkező, külföldön tartózkodó választópolgárok

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhat, ha a külképviseleti névjegyzéken szerepel. Aki a szavazás napján külföldön szeretne élni a választójogával, annak 2014. március 29-én 16.00 óráig kell kérnie felvételét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási irodától. A kérelem ugyanezen időpontig módosítható, visszavonható. A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag a magyar nagykövetségeken vagy főkonzulátusokon szavazhatnak, levélben nem.

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok

A Nemzeti Választási Iroda felveszi a levélben szavazók névjegyzékébe azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt, aki 2014. március 22-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. A Nemzeti Választási Iroda arra a (magyarországi vagy külföldi) címre küldi meg a szavazási levélcsomagot, amelyet a választópolgár a regisztrációs kérelemben megjelölt, illetőleg a választópolgár a szavazási levélcsomagot személyesen is átveheti az általa megjelölt országgyűlési egyéni választókerület székhely szerinti településén működő választási irodában, ennek hiányában pedig a miniszter által rendeletben kijelölt egyéb településen vagy egyéb külképviseleten 2014. március 24-től 2014. április 4-ig munkanapokon, munkaidőben.  

A szavazási levélcsomag feladható postán (Magyarországon bérmentesítés nélkül) akként, hogy 2014. április 5-én 24.00 óráig beérkezzen a Nemzeti Választási Irodához, illetőleg leadható bármelyik külképviseleten, munkanapokon, munkaidőben (2014. március 24-től 2014. április 4-ig) vagy a szavazás napján (2014. április 6-án), továbbá leadható bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában 2014. április 6-án 6.00–19.00 óra között.

A névjegyzékkel, az átjelentkezéssel, a külképviseleti névjegyzékkel, illetve a mozgóurnával kapcsolatos ügyintézésre a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. II. emelet 209. szobában, telefon: 224-5985) munkaidőben van lehetőség.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok regisztrációja, központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelme, illetőleg a levélben szavazók névjegyzékbevételével kapcsolatos kérelme vonatkozásában további információ a Nemzeti Választási Irodánál (www.valasztas.hu) kérhető.

 

Gottfriedné dr. Tusor Gabriella

a Helyi Választási Iroda vezetője