Uj_szabalyok_a_birtokvedelmi_eljarasban

Új szabályok a birtokvédelmi eljárásban

Egyszerűsödött és gyorsabbá vált a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárás, ugyanakkor az ügyfeleknek is rövid határidőn belül kell minden szükséges bizonyítékot benyújtaniuk. Kukó Melinda, a polgármesteri hivatal általános igazgatási és hatósági irodájának helyettes vezetője a március 1-jén életbe lépett jogszabályi változásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárást az új, 17/2015. (II. 16.) számú kormányrendelet szerint tizenöt napon belül kell lefolytatni. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül küldi meg nyilatkozattétel céljából az ellenérdekű félnek.
A tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig (a kérelem benyújtásától és az illeték lerovásától számított tíz napon belül) lehet befogadni, ezt követően a jegyző befejezi a bizonyítási eljárást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza határozatát. Fontos tudni, hogy a birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el, vagyis az eljárás során a bizonyítási teher az ügyfeleken van.
Az irodavezető-helyettes azt tanácsolja a jegyzői birtokvédelmi eljárást kezdeményezőknek, hogy a szűkre szabott határidők miatt még az eljárás megindítása előtt konzultáljanak a hivatal munkatársaival, milyen dokumentumokat kell csatolni az ügy érdemi elbírálásához. A jogszabály alapján miután a jegyző elbírált egy ügyet, azzal kapcsolatosan el kell utasítania minden további kérelmet, ha nem merül fel újabb tény vagy bizonyíték.
A kérelmezők számos esetben az őket zavaró szomszédjuk miatt indítanak birtokvédelmi eljárást – jegyezte meg Kukó Melinda –, a jogi út választásának egyik következménye lehet azonban, hogy emiatt csak elmérgesedik a helyzet. Véleménye szerint a szomszédviták leginkább célravezető módja, ha az érintett felek átbeszélik egymással a problémáikat, s amennyiben nem jutnak egyezségre, adott esetben a társasház közös képviselője, vagy egy mediátor segítségével próbálnak kompromisszumos megoldást találni.

d.

 

A birtokvédelem

A Polgári Törvénykönyv szerint a birtokost birtokvédelem illeti meg, ha birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják. A közigazgatási úton nyújtott birtokvédelem a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül történt birtokháborítás esetén vehető igénybe. A birtokvédelmi eljárás során pusztán ténykérdéseket vizsgálnak, azaz annak van döntő szerepe, hogy az eredeti birtokhelyzetben történt-e olyan változás, amit a birtokháborító személy tilos önhatalommal, jogellenesen valósított meg. Az eljárás elsődleges célja tehát az eredeti állapot helyreállítása, illetőleg annak fenntartása. Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, vagy ha a birtokháborítás jogalapja is vitás, a birtoklásában sérelmet szenvedő fél bíróság előtt kérheti a birtokháborítás megállapítását. Szintén a bíróság hatáskörébe tartozik a társasház tulajdonostársai között a közös tulajdon használati rendjének megváltoztatása körül kialakult viták rendezése.