Hirdetmény bírósági ülnökök választásáról

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése szerint: „Törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.”

A köztársasági elnök 98/2015. (II. 11.) KE határozatában – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az ülnökök megbízatása négy évre szól. A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és -választás szabályairól. A bíróságok ülnökeit a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártok – jelölik.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint: „Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű, és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.”

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató megismerhető személyesen Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), továbbá az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu).

Budapest Főváros XII. kerülete a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességi területéhez tartozik.

A Budai Központi Kerületi Bíróságra 7 fő ülnök, továbbá 5 fő pedagógus ülnök megválasztására Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete, illetőleg a kerületben működő nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei jogosultak.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra ülnököt jelölhetnek elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei. Megválasztásukra a fővárosi közgyűlés jogosult.

A Fővárosi Törvényszékre ülnököket és pedagógus ülnököket lehet jelölni. Megválasztásukra a fővárosi közgyűlés jogosult.

A jelöléshez csatolni kell az elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint aláírását. A jelöltnek arról is nyilatkoznia kell, kéri-e, hogy megválasztását az önkormányzat képviselő-testülete zárt ülésen tárgyalja. A jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület, megyei/fővárosi közgyűlés részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésének menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

A jelöléshez szükséges nyomtatvány, valamint a jelölt által kitöltendő nyilatkozat a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán átvehető, továbbá az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu) letölthető.

A jelöléseket a polgármesteri hivatalban 2015. március 31. napján 16.00 óráig lehet benyújtani.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete előreláthatólag 2015. áprilisi ülésén választja meg a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnökeit. Az előterjesztést előzetesen a jogi és ügyrendi bizottság véleményezi.

Az ülnökök jelölésével, választásával kapcsolatban érdeklődni lehet a polgármesteri hivatalban személyesen a 1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. szám alatti címen, vagy a 224-5900/387-es telefonszámon dr. Hornyák Eszter jegyzői referensnél.

Pokorni Zoltán polgármester