Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

A korábbi évekhez hasonlóan az új tanévben is többféle támogatással segíti a Hegyvidéki Önkormányzat a XII. kerületben élő szociálisan rászoruló gyerekek iskoláztatását.

Tanévkezdési támogatás. Tanévkezdési támogatásban az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71 000 forintot. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.
A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be. A támogatás összege tanulónként 11 500 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja. Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte vagy meghaladta a 4-es átlagot. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 61 000 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71 000 forintot.
A szociális ösztöndíj havi összege 6500 forint. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, a kérelmet október 31-ig kell benyújtani.

 

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül a fenti két ellátás szempontjából, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él, akit egyedülálló szülő nevel, akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott, illetve aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása. A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díj szeptember 1-jétől legyen megállapítva. Később benyújtott kérelem esetén a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítja meg az önkormányzat.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet a gyermeket nevelő család, ha önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért másképp nem tudna gondoskodni a gyermek eltartásáról. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61 000 forintot, illetve egyedülálló szülő vagy beteg gyermek esetén a 71 000 forintot.
A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.