Adokedvezmenyek_csokkentik_az_idosek_terheit

Adókedvezmények csökkentik az idősek terheit

Az időskorúak terheinek csökkentése érdekében jelentős kedvezményt biztosít a Hegyvidéki Önkormányzat az építményadó mértékében az életjáradéki szerződések által érintett lakások és a nyugdíjasotthonok esetében is. A helyi adókról szóló rendeletek módosítása mellett a Hegyvidék új arculati kézikönyve és településképi rendelete, továbbá a hajléktalanok rehabilitációs programjának folytatása is szerepelt a képviselő-testület legutóbbi ülésének napirendjén.

A Hegyvidéki Önkormányzat 2018. január 1-jei hatállyal módosította a helyi adókról szóló rendeleteit. A hatályos előírások szerint a magánszemély tulajdonában álló lakás – amennyiben azt nem terheli nem magánszemély vagyoni értékű joga – mentes az építményadó alól, helyette a magánszemélyek kommunális adója fizetendő, ami jóval kedvezőbb az építményadónál.
Ám azok a nyugdíjasok, akik életjáradéki szerződés keretében egy cégnek átruházták lakásuk tulajdonjogát, a vagyoni értékű jog jogosítottjaként a magasabb mértékű építményadót kötelesek fizetni. Számukra – amennyiben az életjáradéki szerződést 2017. december 31-ig kötötték meg, az életjáradék folyósítására kötelezett szolgáltató nem vállalta át tőlük az adót a szerződésben, és életvitelszerűen laknak a lakásban – a jövő évtől 90%-os adókedvezményt biztosít az önkormányzat.
Hasonlóan jelentős mértékben, 1846-ról 200 forint/négyzetméter összegre csökken az építményadó mértéke abban az esetben, ha az épület idősek vagy fogyatékosok bentlakásos ellátását biztosító tevékenység céljára szolgál. Ez a módosítás közvetetten szintén az időskorúak terheinek könnyítéséhez járul hozzá a Hegyvidéken.

A telekadónál is bővült a kedvezmények köre

A helyi adókról szóló törvény változásai miatt az építményadó a továbbiakban – a lakás és nem lakás céljára szolgáló építményeken túl – a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra is kiterjed. Ezek után évi 12 ezer forint/négyzetméter mértékű adót kell fizetniük az eszközök tulajdonosainak.
Szintén kiegészült az építményadóról szóló önkormányzati rendelet a műterem fogalmának szabályozásával, tekintettel arra, hogy ezek a helyiségek adómentességet élveznek. A jövőben akkor minősül műteremnek egy épület vagy épületrész, ha abban az adó alanya vagy közeli hozzátartozója a saját megélhetését biztosító olyan alkotótevékenységet végez, amit a képviselő-testület oktatási és kulturális bizottsága művészeti és kulturális szempontból kiemelkedőnek ítél.
A telekadóról szóló rendeletben két újabb elemmel bővült az eddigi kedvezmények köre. Ezentúl nemcsak az építési tilalom alatt álló, hanem a 0%-os beépítési mértékű övezetbe tartozó telkek esetében is 50%-os adókedvezményre jogosultak a magánszemély adóalanyok. További újdonság, hogy a víz, csatorna és út közművek építésére befizetett összegeket a befizetés évében, valamint az azt követő öt naptári évben – maximum 500 ezer forint erejéig – levonhatják a magánszemélyek a telekadóból.

Elkészült a Hegyvidék arculati kézikönyve

Elfogadta a képviselő-testület a Hegyvidék arculati kézikönyvét. Ez felhívja a figyelmet épített és természeti értékeinkre, ismerteti a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrálva ajánlásokat fogalmaz meg és jó példákat mutat be egyebek mellett a beépítési módra, tömegképzésre, tetőkialakításra, szín- és anyaghasználatra, épületgépészeti berendezések elhelyezésére, kerítések és támfalak, üzletek és portálok, hirdetések és reklámtáblák megjelenésére.
Az arculati kézikönyv körülbelül egyévnyi munka eredménye, a Hegyvidéken élők is aktívan részt vettek benne – beszélt a háttérről a képviselő-testület legutóbbi ülésén Szabó-Kalmár Éva, a polgármesteri hivatal városrendezési és főépítészi irodájának vezetője. Hozzátette, a továbbiakban is lehetőség lesz arra, hogy a lakók megosszák észrevételeiket. Ezt szolgálja az az oldal is az önkormányzat honlapján, ahol majd értékelni lehet az elkészült dokumentumot.
Az önkormányzat településképi rendeletet is alkotott, amely az eddig külön rendeletekkel szabályozott helyi építészeti és természeti értékvédelmet, a településképi véleményezési és bejelentési eljárást és kötelezést, a reklámozás követelményeit, valamint a településrendezéshez köthető előírásokat foglalja össze egységesen. Váczi János alpolgármester elmondta, hogy a rendeletben újragondolták a védettséggel kapcsolatos szabályokat. Új fogalomként megjelent az elővédettség és az ideiglenes védettség intézménye, amik arra szolgálnak, hogy meg tudják akadályozni értékes – de még nem védett – épületek bontását. Ugyancsak új elem a főépítészi szakmai konzultáció. Ennek során a főépítész javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.
Módosította a képviselő-testület a Hegyvidéki Tervtanács működését szabályozó rendeletet. A szakmai grémium hatáskörébe újabb feladatok kerültek a településképi eljárásokhoz kapcsolódóan.
Sor került az önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló rendelet módosítására is, mindenekelőtt amiatt, mert a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez egyes esetekben a településképi bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolást is mellékelni kell.

Személyre szabott segítség hajléktalanoknak

A Hegyvidéki Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat együttműködésével folytatódik a hajléktalanok rehabilitációs programja, aminek keretében személyre szabott gondozásban részesülnek az érintettek. Fonti Krisztina alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt öt évben 47 embert vontak be a programba, közülük 26-nál sikerült elérni jelentős életminőség-javulást.
A szeretetszolgálat 2018-ban négy „régi” és négy „új” – alig pár napja vagy hete utcára kerülő – hajléktalan gondozását tervezi, személyenként 150 ezer forintos támogatási keretösszeggel. A programban most első alkalommal elkülönítenek egy 600 ezer forintos keretet, hogy az év közben érkező emberek gyors segítségnyújtás révén elkerülhessék a lecsúszást.
A képviselők hozzájárulásával az önkormányzat megállapodást köt a sajátos nevelési igényű óvodások gyógypedagógiai és konduktori ellátására a Közép-Budai Tankerületi Központtal, amely az utazó szakszolgálatok fenntartójaként a szükséges szakértelemmel tudja teljesíteni a feladatot. A 2017. évi költségvetés I–VII. havi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak pályázati támogatásáról is döntött a testület.
Határozat született arról, hogy az önkormányzat vis maior támogatási igényt nyújtson be a Belügyminisztériumhoz a Kikerics utcában földcsuszamlás miatt megsérülő útpálya helyreállításához, valamint ehhez kapcsolódóan támfal építéséhez. Az útszakasz rendbetételének költsége 114 millió forint, ehhez 80 millió forint támogatást kérnek a tárcától.

z.