Onkormanyzati_segitseg_a_tanevkezdeshez1

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Négyezer-kilencszáz diák kezdte meg tanulmányait szeptember 1-jén a Közép-Budai Tankerületi Központhoz tartozó tizenegy állami fenntartású hegyvidéki iskolában. A Hegyvidéki Önkormányzat az idén is többféle támogatást nyújt a rászoruló XII. kerületi diákoknak és családjaiknak.

A tanoktatási intézmények közül hét általános iskola, míg három általános iskola és gimnázium. A XII. kerületi oktatási palettát színesíti két gyógypedagógiai intézmény, ahol szakiskolai képzés is folyik, valamint egy fejlesztő nevelést, oktatást végző tanintézmény. Mindezt egy alapfokú művészetoktatási intézmény egészíti ki, ahová várhatóan 1200 tanuló jár majd.
A hét általános iskola tizenhét első osztályába 435 kisdiák iratkozott be. A három gimnázium kilencedik évfolyamán nyolc osztályban 257, a hatosztályos gimnáziumok két hetedikes osztályában pedig 65 tanuló kezdi meg középfokú tanulmányait.
Az országos adatokhoz képest a Hegyvidéken évek óta magas a diáklétszám, ami a helyi iskolák népszerűségét mutatja. Nem véletlen, hogy a Zugligeti Általános Iskolában eggyel, a Németvölgyi Általános Iskolában kettővel több első osztály indult, mint legutóbb, a Jókai Mór iskolában pedig újabb nemzetiségi osztály kezdte meg a tanévet. A Tamási Áron, a Kós Károly és a Sashegyi Arany János iskolában két-két, a Gennaro Verolino és a Fekete István iskolában egy-egy első osztály várta a becsengetést. A Nyitott Világ negyedik osztályos kortól fogadja a támogatást igénylő tanulókat.
Újdonság, hogy a nemzetiségi feladatokat ellátó svábhegyi iskola a mostani tanévtől Svábhegyi Jókai Mór Általános Iskola és Német Nemzetiségi Iskola néven folytatja munkáját. Fontos változás, hogy szeptember 1-jével a Fekete István iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel bővült. Ennek köszönhetően oda került a sajátos nevelési igényű tanulókat ellátó utazó-gyógypedagógusi hálózat is.
A Hegyvidéki Önkormányzat az idén is többféle támogatást nyújt a rászoruló XII. kerületi diákoknak és családjaiknak. Ezeket tekintjük át alább.

 

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásban az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61 700 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71 400 forintot. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.
A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 11 500 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola negyedik osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte, vagy meghaladta a 4-es átlagot. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 61 700 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71 400 forintot.
A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, a kérelmet október 31-ig kell benyújtani. A szociális ösztöndíj havi összege 6600 forint.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet a gyermeket nevelő család, ha önhibáján kívül időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért másképpen nem tudna gondoskodni a gyermek eltartásáról. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 61 700 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 71 400 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítják meg az illetékesek.
A fenti ellátások szempontjából fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül, aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él, akit egyedülálló szülő nevel, akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel, vagy legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott, illetve aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani, hogy a támogatással csökkentett térítési díj szeptember 1-jétől legyen megállapítható. Ezt követően benyújtott kérelem esetén a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítják meg.

MM.

 

A 2017–2018-as tanév fontosabb dátumai

Az utolsó tanítási nap 2018. június 15., a gimnáziumok végzős osztályaiban 2018. május 3. A tanítási év első féléve 2018. január 26-ig tart.

Őszi szünet: 2017. október 30.–november 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 27., a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6.

Téli szünet: 2017. december 27.–2018. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. december 22., a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3.

Tavaszi szünet: 2018. március 29.–április 3. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 28., a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4.

Az idén eggyel nőtt a tanítás nélküli munkanapok száma; a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban hét munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel. Egy tanítás nélküli munkanapot kizárólag pályaorientációs célra lehet igénybe venni, további egynek a programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.Onkormanyzati_segitseg_a_tanevkezdeshez2