Hegyvidéki Önkormányzat

Otthon megöregedni 2018.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 35/A. §-ában foglaltakra tekintettel, 2018-ban is támogatni kívánja a 70 éven felüli személyek életfeltételeinek javítását a lakáson belüli akadálymentesítési munkák elvégzésével.
A pályázat célja a kerületi idősek otthonában önálló életvitelük fenntartásához szükséges akadálymentesítési munkák elvégzése az elvégzendő munkák költségének teljes vagy részleges támogatásával.
E célra az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló 46/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletében 15 000 000 Ft-ot különített el.
Amennyiben a pályázó lakásában az Önkormányzat a kivitelezési munkákat ingyen, vagy a költségek 50%-ának megtérítése ellenében végzi, és a pályázó igényli, részére az Önkormányzat a a polgármester pozitív döntésétől számított 2 évig, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35/B. §-ában foglaltakra tekintettel, segélyhívó készülék térítésmentes kihelyezését is biztosítja.
A pályáztatással összefüggő teendőket Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Szociális Központ, valamint a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (Népjóléti Iroda, Városfejlesztési Iroda) látja el.

 

Pályázati feltételek

 

Pályázók köre

Az Otthon megöregedni 2018. pályázat keretében elvégezhető munkákra 70 éven felüli, XII. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak, akik jövedelmüktől függően vállalják az átalakítási munkák költségének megfizetését az alábbiak szerint:

 • az Önkormányzat a munkákat ingyenesen végzi el, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 150 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • az Önkormányzat a munkák költségének 50%-át megtéríti, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 150 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 200 000 Ft-ot;
 • ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot meghaladja, és a pályázó igényli a munkák Önkormányzat által történő tervezését és/vagy elvégzését, a költségeket teljes mértékben meg kell fizetnie, de a tervezési munkákat részére az Önkormányzat térítésmentesen vállalja.

 

A pályázat elbírálása során a rangsor kialakításának további szempontja a pályázó egészségi állapota, kora, illetve ha a pályázó

 • egyedül él,
 • szociális alapszolgáltatást vesz igénybe (étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása),
 • önkormányzati bérlakásban él,
 • jövedelme (a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem) a legalacsonyabb jövedelmi sávba tartozik, és azon belül is alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik.

 

Pályázható műszaki átalakítások, támogatható munkák

 • Fürdőszoba – csúszásmentes járólap, zuhanyzó kialakítása fürdőkád kiszerelésével, kapaszkodók felszerelése.
 • Konyha – burkolatcsere.
 • Lakás egyéb helyiségeiben – azok funkcionális használatához szükséges átalakítási munkák elvégzése, akadálymentesítése (pl.: küszöbök megszüntetése, kapaszkodók kialakítása, ajtócsere, faliszekrények áthelyezése).
 • Kertes házak esetén – járda kialakítása/javítása; feljáró, korlát kialakítása bejárati ajtóhoz.

 

Egy pályázó maximum 1 000 000 Ft értékű átalakítási munkák elvégzésére pályázhat. Az átalakítandó lakások száma függ a lakásonként igényelt munkák értékétől, illetve a pályázatra jelentkezők jövedelmi helyzetétől.

Egy lakásra csak egy pályázat nyújtható be. A pályázat a lakás akadálymentes használatának megvalósítását célozza meg, nem igényelhetők kifejezetten a lakás műszaki állapotának felújításával, értéknövelésével, karbantartásával kapcsolatos munkák, még önrész vállalása esetén sem.

A támogatásra még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A kivitelezést az Önkormányzat által megbízott cég megbízólevél felmutatását követően végzi el.

 

A pályázat elkészítésének módja

Pályázni írásban, a pályázati adatlap kitöltésével és az ott előírt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázati eljárás legfontosabb határidői:

 • A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető az Önkormányzat honlapjáról a képviselő-testületi ülést követően.
 • Az adatlap elérhető még:
  • a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.),
  • a Hegyvidéki Szociális Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 20. VI. emelet),
  • a Németvölgy Gondozási Központban (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 33/b),
  • a Normafa Gondozási Központban (1121 Budapest, Normafa út 1.),
  • a Virányos Gondozási Központban (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.),
  • a Hegyvidéki Kulturális Szalonban (1126 Budapest, Böszörményi út 34/a).

Fenti intézmények munkatársai – szükség esetén – a részére a pályázati adatlap kitöltésében segítséget nyújtanak.

 

A pályázati adatlapon kívül becsatolandó további dokumentumok:

 • a lakhatás jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.),
 • a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelmet bizonyító igazolások (a pályázat benyújtását megelőző havi jövedelem).

 

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag az elbírálást követően nem igényelhető vissza.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 224-5900/5388-as telefonszámon vagy a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címen kérhető.

 

A pályázat folyamata

 • A pályázó aláírásával ellátott pályázatokat 1 példányban, az Otthon megöregedni 2018. cím feltüntetésével, 2018. június 15-ig lehet személyesen benyújtani vagy postán beküldeni a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának címére (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), illetve e-mailben megküldeni a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címre.
 • A benyújtott pályázatok megalapozottságának ellenőrzése a Hegyvidéki Szociális Központ és annak szakértője által történik, majd a Városfejlesztési Iroda a kérelmezett munkálatokra vonatkozóan pénzügyi tervet készít legkésőbb 2018. augusztus 15-ig.
 • Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslatára – 2018. szeptember 30-ig – a polgármester hoz döntést, a pályázat eredményéről a pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.
 • Az átalakítási munkák elvégzésének határideje 2019. március 31.