Polgarmesteri_Hivatal

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

A Hegyvidéki Önkormányzat az idén is többféle támogatást nyújt a rászoruló XII. kerületi diákoknak és családjaiknak. A támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal népjóléti irodájára kell benyújtani.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében tanévkezdési támogatásban részesülhet az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63 500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73 500 forintot. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be 25. életévét.
A tanévkezdéshez igénybe vehető támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be a hegyvidéki polgármesteri hivatal népjóléti irodájára. A kérelemhez mellékelni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 11 800 forint.

 

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjban részesíthető a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, ha tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte, vagy meghaladta a 4-es átlagot. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 63 500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73 500 forintot. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 6800 forint. A kérelmet október 31-ig kell benyújtani a népjóléti irodára.

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 63 500 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 73 500 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítják meg az illetékesek.
Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül a fenti ellátások szempontjából:
aki tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy ennél több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

 

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől megállapíthassák. Az ezután benyújtott kérelem esetén a csökkentett térítési díj a kérelem benyújtását követő hónap első napjától érvényes.

 

A támogatás iránti kérelmeket a polgármesteri hivatal népjóléti irodájára kell benyújtani ügyfélfogadási időben.

 

Cím:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat, Népjóléti Iroda,

1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet.

 

Ügyfélfogadás:

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00