Ferenc József látogatása a Vöröskereszt Erzsébet Kórházban

A Vöröskereszt Erzsébet Kórházat 1884. október 19-én Ferenc József jelenlétében avatták fel, aki a kezdeti években többször is látogatást tett az egészségügyi intézményben. Így történt ez 1887. március 19-e délelőttjén is, amikor „teljes körű bejárást” tartott Popp főhadsegéd és Fliesser szárnysegéd kíséretében.
Az uralkodó bement az összes betegterembe, mindenkihez kérdéseket intézett állapota és illetősége felől. Megfordult a konyhákban, sőt még a mosókonyhában is. A főzőkonyhában – miután a nagy fazekakból finom illatok párologtak – a király és a kalocsai bíboros is megkóstolta az ételeket, és meg is dicsérték azokat. Végül a barakképületekben és a raktárban tartott szemlét őfelsége, majd fél 12 körül tért vissza a királyi várlakba.
Az eseményről több napilap, a Pesti Hírlap, a Budapesti Hírlap is beszámolt. Az alábbiakban ezekből következnek részletek, kisebb módosításokkal, kiigazításokkal.Ferenc_Jozsef_latogatasa1„A kórházhoz vezető utcák házain reggel óta – 1887. március 19-én – nemzeti zászlók lengedeztek. A kórház épületére a vöröskereszt-egylet magyar zászlója volt felvonva. Kilenc óra után egymást érték a fogatok a kórház felé. A király Őfelsége 10 óra előtt néhány perccel érkezett. A kórház felvételi épületének előcsarnokában ez alatt a notabilitások egész sora gyülekezett össze Őfelsége fogadására. Ott voltak: Haynald Lajos bíboros érsek, Schlauch Lőrinc szatmári püspök, báró Orczy Béla Őfelsége személyi körüli, báró Fejárváry Géza honvédelmi, Fabiny Teofil igazságügyi és Bedekovics Kálmán horvát miniszterek, gróf Szapáry István pestmegyei főispán, Ráth Károly főpolgármester, Ivánka Imre, a magyarországi vöröskereszt-egylet gondnoka, dr. Janny Gyula, az Erzsébet kórház igazgatója, báró Kalkhof Lina kórházi főnöknő, Gammel tábornok, dr. Korányi Frigyes és dr. Lumnitzer Sándor, az orsz. közegészségügyi tanács tagjai és még sokan mások.Ferenc_Jozsef_latogatasa2Az épület bejáratánál az egylet elnöke, gróf Károlyi Gyula helyett, ki fia betegsége miatt nem lehetett jelen, Schlauch Lőrinc szatmári megyés püspök Őfelségét rövid beszéddel üdvözölte. A választmány hódolatát Haynald Lajos bíboros érsek fejezte ki. Ivánka Imre gondnok pedig átnyújtotta a királynak a kórházi napi jelentést (mely szerint jelenleg 68 beteg van az intézetben 12 napos orvos felügyelete alatt), továbbá a kórházi új szabályzatot és a helyszínrajzot, mely feltüntette azt is, miként lesz háború esetén a kórház berendezve. Őfelsége átvette az irományokat, miközben szívélyes szókkal válaszolt az üdvözletre s a lépcsőn fölhaladva, katonásan üdvözölte a jelenvoltakat. A női választmány jelenlevő tagjaihoz pedig így szólt a király: »Igen szép, hogy önök is eljöttek.«
A bemutatások után Ivánka Imre gondnok és dr. Janny Gyula igazgató vezetése mellett a király először a fölvételi épületben járt körül. Megnézte a világi és apáca-ápolónői tantermeket, az apácák lakását, hol Baross Mechtildis főnöknőt tüntette ki megszólítással, az igazgató, váró, fölvételi és kezelő irodai helyiségeket, dr. Elischer jaróbeteg-termét és a gyűjteményt. Innen a 2. számú tiszti pavilonba ment, hol Őfelségének az összes fő- és alorvosokat bemutatták. E pavilonban sorra járta a kórtermeket s a betegeket mind megkérdezte bajuk felől. Ezután a 4. sz. pavilonba ment, a hol a belgyógyászati osztályban dr. Takáts, a nőgyógyászati osztályban dr. Elischer és a szemészeti osztályban dr. Goldzieher főorvosok ismertették betegeiket, kiknek mindenikéhez volt a királynak egy résztvevő és megnyugtató szava. Majd a mosókonyha került szemle alá. A főzőkonyhában Őfelsége megkóstolta a kenyeret. Haynald bíboros érsek pedig több kanál levest evett, megjegyezve, hogy otthon sem eszik jobbat. Példáját többen követték. Érdeklődve szemlélte itt Őfelsége a burgonya-főző készüléket, melyen 10 perc alatt 1000 db burgonya fő meg.Ferenc_Jozsef_latogatasa3Ezután a 6. és 7. számú barakkok kerültek sorra, melyekben 112 sebesült szállító- és hegyi kocsi van elhelyezve. Ezek egy része a szerb sebesültek szállításánál tett kitűnő szolgálatot, miről Őfelsége dr. Farkas főorvos előtt elismeréssel tett említést. Majd élénk figyelemmel nézte a király a 3. sz. barakkot, hol már a háborúban alkalmazandó mozgó-kórházak fölszerelése folyik. Ezután a múzeumot vette szemügyre s a raktárt, melyben háború idejére 400 sebesült honvéd részére van teljes ruházati fölszerelés. Innen a 3. sz. pavilonba fordult a király, hol az I. sebészeti osztályban dr. Puky, a II. sebészeti osztályban dr. Farkas főorvosok, a műtőteremben pedig dr. Janny igazgató szolgáltak szakszerű magyarázatokkal, melyeket a király megelégedéssel fogadott. Végül az I. sz. pavilon betegeit látogatta sorba s másfél órai szemle után visszatért kíséretével az elfogadó terembe, hol Schlauch Lőrinc szatmári püspök megköszönte Őfelsége kegyességét, hogy a kórházat meglátogatta. A király azt felelte: »Legteljesebb elismerésemet s megelégedésemet kell nyilvánítanom a látottak felett; valóban minden a leggyakorlatiasabban van itt berendezve.« Ivánkához fordulva megjegyezte a király: »Csak azt csudálom, hogy oly kevés beteg veszi igénybe ezt a kitűnő intézetet.« Ezt megelőzőleg beírta a nevét az emlékkönyvbe, megjegyezve, hogy ezt már másodszor teszi s még egyszer köszönetét mondva vezetőinek, az egybegyűltek éljenzése közt kocsijára szállott s a várlakba hajtatott.”

Földváry Gergely