Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

A Hegyvidéki Önkormányzat az alábbi támogatásokkal enyhíti a családokra nehezedő, iskoláztatással járó terheket, nyújt segítséget a tanszerek megvásárlásához, az iskolában fizetendő költségekhez.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75 400 forintot. A támogatás a diák nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.

A támogatás iránti kérelem augusztus 15-e és szeptember 30-a között nyújtható be a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján. A kérelemhez csatolni kell az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 12 100 forint.


Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte, vagy meghaladta a 4-es átlagot. A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75 400 forintot. A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 7000 forint. A kérelmet augusztus 15-e és október 31-e között kell benyújtani a népjóléti irodán.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni. A támogatást az a család igényelheti, amelyben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 65 200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 75 400 forintot. A támogatás összegét egyéni elbírálás alapján állapítja meg az önkormányzat.

Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából: aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek szülője három vagy több gyermeket nevel; akinek szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet augusztus 15-e és szeptember 30-a között kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetén a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítja meg az önkormányzat.

A kérelem-formanyomtatványok átvehetők a népjóléti irodán, valamint letölthetők a www.hegyvidek.hu oldalról, a Támogatás, gondoskodás menüpontból.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal

Népjóléti Iroda

1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet

Ügyfélfogadás

hétfő: 13.00–17.30

szerda: 8.00–16.00

péntek: 8.00–12.00