Pályázati felhívás a civil szervezetek 2020. évi közösségfejlesztő programjainak támogatására

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pályázatot hirdet a 27/2020. (II. 27.) képviselő-testületi határozatával elfogadott pályázati felhívás szerint civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására.

Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított.

 

Támogatási cél

Az önkormányzat Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken 2021. április 15-ig a kerületi lakosoknak szervezendő nyitott, közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységek, programok támogatására hirdet pályázatot.

 

A pályázók köre

Pályázni lehet Budapest XII. kerületében aktivitást mutató, tevékenykedő, illetve olyan személyeknek és szervezeteknek, amelyekben a tagok többsége a XII. kerületben él. A pályázaton indulhatnak a XII. kerületben tevékenykedő civil szervezetek közül a civil társaságok kivételével az egyesületek és alapítványok; intézmények és olyan természetes személyek, akik vállalják, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében legkésőbb a rendezvény időpontjáig egyesületté vagy alapítvánnyá alakulnak. A támogatási szerződés kizárólag a megalakult egyesülettel vagy alapítvánnyal kerülhet megkötésre.

A pályázatban nem vehetnek részt azok a személyek, illetve szervezetek, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint nem indulhatnak pályázóként, és nem részesülhetnek támogatásban, valamint akik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem lehetnek a támogatási jogviszonyban kedvezményezettek.

 

A megpályázható összeg

Összesen bruttó 10 millió Ft a pályázati keret. Egy pályázó minimum 50 ezer Ft, maximum 1 millió Ft pályázati támogatásban részesülhet.

A pályázati összeg felhasználható a támogatási szerződés aláírásának napjától 2021. április 15-ig megrendezett közösségfejlesztő programok támogatására.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat a pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármesteréhez címezve elektronikusan nyújtható be az oktatas12@hegyvidek.hu e-mail-címre.

A pályázati adatlap letölthető a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu ).

 

Kötelező mellékletek

Szervezetek esetében:

 • az aláírási címpéldány közjegyző által vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya, valamint a szervezet hatályos létesítő okiratának vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző években részesült támogatásban, melynek során a szükséges dokumentumokat már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; közzétételi kérelem érintettség fennállása esetén;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat áfa-visszaigénylési jogosultságról;
 • nyilatkozat csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatokat kitöltve és a szervezet törvényes képviselője által aláírva (aláírás, bélyegző) egy eredeti példányban kérjük benyújtani.

 

Természetes személyek esetében:

 • a természetes személyek nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a program megvalósítása érdekében azt megelőzően egyesületté vagy alapítvánnyá alakulnak. Természetes személyek pályázatának pozitív elbírálása esetében támogatási szerződés csak abban az esetben köthető és támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a megalakulást igazoló hivatalos dokumentumokat és a szervezetek esetében a pályázathoz benyújtandó kötelező mellékleteket a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának benyújtották.

A nyilatkozatot a természetes személyek vagy képviselőjük által, tanúk közreműködésével aláírva egy eredeti példányban kérjük benyújtani.

 • A pályázatot benyújtó magánszemélyekre vonatkozó nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; közzétételi kérelem érintettség fennállása esetén. A nyilatkozat valamennyi pályázó természetes személy vonatkozásában kitöltendő és csatolandó egy eredeti példányban.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

 

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat egy háromtagú bizottság értékeli, amelynek egyik tagja az oktatási és kulturális bizottság elnöke és a polgármester által kijelölt két személy. A támogatásról az önkormányzat képviselő-testülete az oktatási és kulturális bizottság javaslata alapján dönt.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról. A pályázó szervezetekkel kapcsolatos információkat a pályázat kiírója közérdekű adatnak tekinti, azokat a jogszabály által előírt módon nyilvánosságra hozza.

Az önkormányzat a benyújtott pályázatok ellenőrzését követően hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. Ha a pályázó a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, a további eljárásban nem vesz részt.

Az önkormányzat nem támogat olyan pályázatot, amelynek célja nem egyeztethető össze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal vagy pályázó létesítő okiratában meghatározott céljában foglaltakkal.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben megfelelő pályázatok a beadási határidőig nem érkeznek be.

 

A csekély összegű támogatásokról

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Bizottság 1407/2013/EU rendeletével (2013. december 18.) összhangban történjen. Ennek érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, tehát az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege az előző három pénzügyi évben együttesen nem haladja meg a 200 000 EUR-t.

 

A pályázati támogatás igénybevétele

A támogatottal az önkormányzat támogatási szerződést köt.

Csak az a szervezet részesülhet támogatásban, amely az előző években a civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására meghirdetett pályázatokon elnyert támogatással a támogatási szerződésben foglaltak szerint az elszámolást teljesítette.

A támogatási szerződés megkötését követően a támogatás kedvezményezettjének neve, a támogatás összege és a támogatási cél az önkormányzat honlapján közzétételre kerül a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje

A támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók.

A támogatott a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A beszámolót a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájára kell benyújtani, amely a beszámolót a jogszabályi előírások alapján ellenőrzi. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott írásban értesítést kap.

 

Jelen pályázati felhívás melléklete: pályázati adatlap, amely a szükséges pályázati mellékletek formanyomtatványát is tartalmazza.

 

A pályázatra és támogatásra vonatkozó egyéb szabályokat a hatályos magyar jogszabályok, így különösen

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

határozzák meg.

Pokorni Zoltán polgármester