Pályázati felhívás a civil szervezetek 2022. évi közösségfejlesztő programjainak támogatására

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat pályázatot hirdet a 8/2021. (VI. 24.) képviselő-testületi határozatával elfogadott pályázati felhívás szerint civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására. Forrás: Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 2022. évi költségvetésében kerül biztosításra.

 

Támogatási cél

Az önkormányzat Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéken 2022. december 31-ig a kerületi lakosoknak szervezendő nyitott, közösségteremtő, közösségfejlesztő tevékenységek, programok támogatására hirdet pályázatot.

 

A pályázók köre

Pályázni lehet Budapest XII. kerületében aktivitást mutató, tevékenykedő, illetve olyan személyeknek és szervezeteknek, amelyekben a tagok többsége a XII. kerületben él. A pályázaton indulhatnak a XII. kerületben tevékenykedő civil szervezetek közül – a civil társaságok kivételével – az egyesületek és alapítványok, intézmények és olyan természetes személyek, akik vállalják, hogy a rendezvény megvalósítása érdekében legkésőbb a rendezvény időpontjáig egyesületté vagy alapítvánnyá alakulnak. Ez utóbbi esetben a támogatási szerződés kizárólag a már megalakult, bejegyzett egyesülettel vagy alapítvánnyal kerülhet megkötésre.

A pályázatban nem vehetnek részt azok a személyek, illetve szervezetek, akik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerint nem indulhatnak pályázóként, és nem részesülhetnek támogatásban, valamint akik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján nem lehetnek a támogatási jogviszonyban kedvezményezettek.

 

A megpályázható összeg

Összesen bruttó 10 millió Ft a pályázati keret.

Egy pályázó minimum 50 ezer Ft, maximum 1 millió Ft pályázati támogatásban részesülhet.

A pályázati összeg felhasználható a támogatási szerződés aláírásának napjától 2022. december 31-ig megrendezett közösségfejlesztő programokra.

 

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel, Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat polgármesteréhez címezve, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájára kell benyújtani (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. fszt. 29. szoba). A pályázatok benyújtására elektronikusan is van lehetőség, az oktatas12@hegyvidek.hu e-mail-címen, ebben az esetben az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

A pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), valamint letölthető a Hegyvidéki Önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu/pályázatok/önkormányzat által meghirdetett pályázatok).

 

Kötelező mellékletek

Szervezetek esetében:

 • az aláírási címpéldány közjegyző által vagy a számlavezető bank által hitelesített eredeti példánya, valamint a szervezet hatályos létesítő okiratának vagy a működési egyéb alapdokumentumának a szervezet törvényes képviselője által hitelesített másolata (amennyiben a szervezet az előző években részesült támogatásban, melynek során a szükséges dokumentumokat már benyújtotta, és az azóta eltelt időszakban változás nem történt, e dokumentumok benyújtása – a pályázó írásbeli kérésére, mentességi nyilatkozat csatolásával – mellőzhető);
 • nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem;
 • nyilatkozat köztartozás-mentességről;
 • nyilatkozat arról, hogy a működésére irányadó jogszabályban meghatározott megszüntetési eljárás ellene nincs folyamatban;
 • nyilatkozat áfa-visszaigénylési jogosultságról;
 • nyilatkozat az 1407/2013/EU rendelet szerinti csekély összegű támogatásokról.

A nyilatkozatokat kitöltve és a szervezet törvényes képviselője által aláírva (aláírás, bélyegző) egy eredeti példányban kérjük benyújtani, vagy elektronikusan, az eredeti iratokat aláírva, pecséttel ellátva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

Természetes személyek esetében:

 • a természetes személyek nyilatkozatát, amelyben vállalják, hogy a program megvalósítása érdekében azt megelőzően egyesületté vagy alapítvánnyá alakulnak. Természetes személyek pályázatának pozitív elbírálása esetében támogatási szerződés csak abban az esetben köthető és támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a megalakulást igazoló hivatalos dokumentumokat és a szervezetek esetében a pályázathoz benyújtandó kötelező mellékleteket a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának benyújtották. A nyilatkozatot a természetes személyek vagy képviselőjük által, tanúk közreműködésével aláírva, egy eredeti példányban kérjük benyújtani, vagy elektronikusan, az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni;
 • a pályázatot benyújtó magánszemélyekre vonatkozó nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról; és érintettség fennállása esetén közzétételi kérelem. A nyilatkozat valamennyi pályázó természetes személy vonatkozásában kitöltendő és csatolandó egy eredeti példányban, vagy elektronikusan, az eredeti iratokat aláírva, szkennelve szükséges csatolni és beküldeni.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30.

 

A pályázat elbírálása

A benyújtott pályázatokat egy háromtagú bizottság értékeli, amelynek tagjai az oktatási és kulturális bizottság elnöke és a polgármester által kijelölt két személy. A támogatásról az önkormányzat képviselő-testülete az oktatási és kulturális bizottság javaslata alapján dönt.

A pályázat eredményéről – a döntést követő 15 napon belül – a pályázók írásban értesítést kapnak. Amennyiben a pályázó támogatásban részesülhet, a döntéssel egyidejűleg tájékoztatást kap a támogatási szerződés megkötésének tervezett időpontjáról.

Az önkormányzat a benyújtott pályázatok ellenőrzését követően hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót. Ha a pályázó a felszólításnak a megadott határidőig nem tesz eleget, úgy pályázata érvénytelen, a további eljárásban nem vesz részt.

Az önkormányzat nem támogat olyan pályázatot, amelynek célja nem egyeztethető össze az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltakkal vagy pályázó létesítő okiratában meghatározott céljában foglaltakkal.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben támogatásra érdemes pályázatok a beadási határidőig nem érkeznek be.

 

A csekély összegű támogatásokról

A támogatás odaítélésének feltétele, hogy az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, az Európai Bizottság 1407/2013/EU rendeletével (2013. december 18.) összhangban történjen. Ennek érdekében a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelet 3. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, tehát az egy és ugyanazon vállalkozás részére odaítélt csekély összegű támogatás összege az előző három pénzügyi évben együttesen nem haladja meg a 200 000 EUR-t.

 

A pályázati támogatás igénybevétele

A támogatott szervezettel az önkormányzat támogatási szerződést köt. Csak az a szervezet részesülhet támogatásban, amely az előző években a civil szervezetek közösségfejlesztő programjainak támogatására meghirdetett pályázatokon elnyert támogatással a támogatási szerződésben foglaltak szerint az elszámolást teljesítette.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános adat a pályázati kiírást előkészítő, a pályázatot kiíró, a támogatási döntést előkészítő és a támogatási döntést meghozó szerv vagy személy által a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben kezelt közérdekű adatnak és különleges adatnak nem minősülő adat.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a jogszabályban meghatározott feltételek szerint közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, a pályázat benyújtóját, az igényelt összeget, a 8. § szerinti érintettséget, majd a pályázat elbírálását követően törli a támogatást el nem nyert pályázat adatait, vagy közzéteszi az elnyert támogatás összegét, és – a számlák és bizonylatok kivételével – közzéteszi a benyújtott és elfogadott pályázati elszámolást.

 

A pályázati támogatás felhasználásának, elszámolásának rendje

A támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására a támogatási szerződésben meghatározottak az irányadók. A támogatott a támogatás felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készít a támogatási szerződésben meghatározott határidőig. A beszámolót a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájára kell benyújtani, amely beszámoló a jogszabályi előírások alapján kerül ellenőrzésre. Az ellenőrzés eredményéről a támogatott írásban értesítést kap.

 

A pályázatra és támogatásra vonatkozó egyéb szabályokat a hatályos magyar jogszabályok, így különösen

 • Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források (támogatások) átadásának, átvételének rendjéről,
 • a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény;
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

határozzák meg.

Pokorni Zoltán polgármester