Onkormanyzati_segitseg_a_tanevkezdeshez

Önkormányzati segítség a tanévkezdéshez

Tanévkezdetkor a szülőknek meg kell vásárolniuk a szükséges iskolai felszerelést, tanszereket. A Hegyvidéki Önkormányzat az alábbi támogatásokkal szeretne segítséget nyújtani az iskolakezdéshez, az iskolában fizetendő költségekhez.

Tanévkezdési támogatás

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében önkormányzati támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78 400 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 90 700 forintot.
A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul, és még nem töltötte be a 20. életévét, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, és még nem töltötte be a 25. életévét.
A támogatás iránti kérelem szeptember 30-ig nyújtható be a népjóléti irodában, amihez mellékelni szükséges az oktatási intézmény igazolását a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállásáról. A támogatás összege tanulónként 14 600 forint.

Iskolai tanulók szociális ösztöndíja

Ösztöndíjra jogosult az a nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig, akinek a tanulmányi eredménye a kérelem benyújtását megelőző tanév végén elérte vagy meghaladta a 4-es átlagot.
A támogatás feltétele, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78 400 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 90 700 forintot.
A támogatás tanulmányi évre állapítható meg, az ösztöndíj havi összege 8400 forint. A kérelmet október 31-ig lehet benyújtani a népjóléti irodában.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást igényelhet az önkormányzattól a gyermeket nevelő család, ha időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, és ezért a gyermek eltartásáról más módon nem tud gondoskodni.
A támogatást az a család igényelheti, amiben az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78 400 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 90 700 forintot. A támogatás összege egyéni elbírálás alapján kerül megállapításra.

Gyógyászati segédeszköz vásárlásának támogatása

A támogatás a gyermek egészségi állapotának megőrzése vagy helyreállítása céljából a fogszabályozó, a hallókészülék, a szemüveg, a lúdtalpbetét, valamint a szupinált lábbeli vásárlásához nyújtható.
A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 78 400 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetében a 90 700 forintot, valamint a család nem rendelkezik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott vagyonnal. A támogatás összege a segédeszköz árának 80%-a, de naptári évenként legfeljebb 35 000 forint.
A támogatás a közgyógyellátás keretében részben finanszírozott gyógyászati segédeszközök megvásárlásához, a támogatáson felüli költségek megfizetéséhez is igényelhető.
Fokozottan rászorulónak az a gyermek minősül fenti ellátások szempontjából, aki tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy akinek a családjában ilyen gyermek él; akit egyedülálló szülő nevel; akinek a szülője három vagy több gyermeket nevel; akinek a szülője legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy álláskeresőként nyilvántartott személy, vagy aktív korúak ellátásában részesül. Fokozottan rászoruló az a gyermek is, aki a helyi rendeletben meghatározott elégtelen lakáskörülmények között vagy túlzsúfolt lakásban él.

Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj támogatása

A gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjhoz önkormányzati támogatás kérhető, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 57 000 forintot, és a család nem rendelkezik a jogszabályban meghatározott vagyonnal. A támogatás mértéke a család egy főre jutó jövedelmétől függ.
A kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani ahhoz, hogy a támogatással csökkentett térítési díjat szeptember 1-jétől meg lehessen állapítani. Az ezt követően benyújtott kérelmek esetében a csökkentett térítési díjat a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítja meg az önkormányzat.

*

A kérelem-formanyomtatványokat a népjóléti irodában ügyfélfogadási időben lehet átvenni, valamint letölthetők a www.hegyvidek.hu oldalról, a „Támogatás, gondoskodás” menüpontból.
A kitöltött kérelmeket, a szükséges mellékletekkel együtt, ügyfélfogadási időben, előre egyeztetett időpontban a polgármesteri hivatal népjóléti irodájában lehet benyújtani.
Cím:
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda – 1126 Budapest, Ugocsa utca 11. (bejárat a Királyhágó tér felől).
Ügyfélfogadás:
hétfőn 13.00–17.30, szerdán 8.00–16.00, pénteken 8.00–12.00.
Időpontfoglalás:
06-1/224-5932, 06-1/224-5900/5154, 5111, 5146 mellékek.