Hegyvideki_Onkormanyzat_logo

„Otthon megöregedni 2017.” – pályázati felhívás


Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat támogatni kívánja a XII. kerületi idős személyek lakhatási körülményének, életfeltételének akadálymentesítéssel történő javítását. E célra az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 23/2016. (XII. 21.) önk. rendeletében 10 000 000 Ft-ot különített el, amelyet az „Otthon megöregedni 2017.” című pályázat útján kíván felhasználni.
A pályázat célja a kerületi idősek otthonában önálló életvitelük fenntartásához szükséges akadálymentesítési munkák elvégzése, az elvégzendő munkák költségének teljes vagy részleges támogatásával. A keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható.
Amennyiben a pályázó lakásában az önkormányzat a kivitelezési munkákat ingyen vagy a költségek 50%-ának megtérítése ellenében végzi, és a pályázó igényli, részére az önkormányzat a polgármester pozitív döntésétől számított 2 évig segélyhívó készülék térítésmentes kihelyezését is biztosítja.
A pályáztatással összefüggő teendőket Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Szociális Központ, valamint a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal (Népjóléti Iroda, Városfejlesztési Iroda) végzi.

 

Pályázati feltételek

Pályázók köre

Az „Otthon megöregedni 2017.” pályázat keretében elvégezhető munkákra 70 év feletti, XII. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak, akik jövedelmüktől függően vállalják az átalakítási munkák költségének megfizetését az alábbiak szerint:

 • az önkormányzat a munkákat ingyenesen végzi el, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 150 000 Ft-ot nem haladja meg;
 • az önkormányzat a munkák költségének 50%-át megtéríti, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 150 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 200 000 Ft-ot;
 • ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 200 000 Ft-ot meghaladja, és a pályázó igényli a munkák önkormányzat által történő tervezését és/vagy elvégzését, a költségeket teljes mértékben meg kell fizetnie, de a tervezési munkákat részére az önkormányzat térítésmentesen vállalja.

A pályázat elbírálása során a rangsor kialakításának további szempontja a pályázó egészségi állapota, kora, illetve ha a pályázó

 • egyedül él,
 • szociális alapszolgáltatást vesz igénybe (étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása),
 • önkormányzati bérlakásban él,
 • jövedelme (a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem) a legalacsonyabb jövedelmi sávba tartozik és azon belül is alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik.

Pályázható műszaki átalakítások, támogatható munkák

 • Fürdőszoba – csúszásmentes járólap, zuhanyzókialakítás fürdőkád kiszerelésével, kapaszkodók felszerelése, WC-kagyló cseréje.
 • Konyha – csúszásmentes járólap, PVC-burkolat cseréje.
 • Lakás egyéb helyiségeiben – azok funkcionális használatához szükséges átalakítási munkák elvégzése, akadálymentesítése (pl.: küszöbök megszüntetése, kapaszkodók kialakítása, ajtócsere, faliszekrények áthelyezése).
 • Kertes házak esetén – járda kialakítása/javítása; feljáró, korlát kialakítása bejárati ajtóhoz.

Egy pályázó maximum 1 000 000 Ft értékű átalakítási munkák elvégzésére pályázhat. A kerettámogatásból átalakítandó lakások száma függ a lakásonként igényelt munkák értékétől, illetve a pályázatra jelentkezők jövedelmi helyzetétől.
Egy lakásra csak egy pályázat nyújtható be. A pályázat a lakás akadálymentes használatának megvalósítását célozza meg, nem igényelhetők kifejezetten a lakás műszaki állapotának felújításával, értéknövelésével, karbantartásával kapcsolatos munkák, még önrész vállalása esetén sem.
A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A kivitelezést az önkormányzat által megbízott cég megbízólevél felmutatását követően végzi el. Annak a pályázónak, aki jövedelmére tekintettel maga állja a kivitelezési munkák költségének felét vagy egészét, lehetősége van nem az önkormányzat által kijelölt céggel elvégeztetni az átalakítási munkákat.


A pályázat elkészítésének módja

Pályázni írásban, a pályázati adatlap kitöltésével és az ott előírt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázati felhívás a Hegyvidék újságban és az önkormányzat honlapján (www.hegyvidek.hu) jelenik meg, míg a pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető a képviselő-testületi ülést követően az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu), illetve elérhető a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), a Hegyvidéki Szociális Központ székhelyén (1126 Budapest, Böszörményi út 20. VI. emelet), a Németvölgy Gondozási Központ (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 33/b), a Normafa Gondozási Központ (1121 Budapest, Normafa út 1.), a Virányos Gondozási Központ (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.) telephelyeken és a Hegyvidéki Kulturális Szalonban (1126 Budapest, Böszörményi út 34/a).

Fenti intézmények munkatársai – szükség esetén – az egyedül élő kérelmezők részére a pályázati adatlap kitöltésében segítséget nyújtanak.

 

A pályázati adatlapon kívül becsatolandó további dokumentumok:

 • a lakhatás jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.),
 • a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelmet bizonyító igazolások (a pályázat benyújtását megelőző havi jövedelem).

 

A pályázattal kapcsolatban további információk a 224-5900/5388-as telefonszámon vagy a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címen kérhetők.
A pályázó aláírásával ellátott pályázatokat 1 példányban az „Otthon megöregedni 2017.” cím feltüntetésével 2017. július 14-ig lehet személyesen benyújtani vagy postán beküldeni a Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának címére (1126 Budapest Böszörményi út 23–25.), illetve e-mailben megküldeni a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címre.
Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag az elbírálást követően nem igényelhető vissza.

 

A pályázat folyamata

 • A benyújtott pályázatok megalapozottságának ellenőrzése a Hegyvidéki Szociális Központ és annak szakértője által történik, majd a városfejlesztési iroda a kérelmezett munkálatokra vonatkozóan pénzügyi tervet készít legkésőbb 2017. szeptember 15-ig.
 • Az egészségügyi és szociális bizottság javaslatára – 2017. október 13-ig – a polgármester hoz döntést a pályázat eredményéről, a pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.
 • Az átalakítási munkák elvégzésének határideje 2018. március 31.