Logo

Otthon megöregedni 2019. – pályázati felhívás

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 35/A. §-ában foglaltakra tekintettel 2019-ben is meghirdeti a 70 éven felüli személyek életfeltételének javítását célzó lakás-akadálymentesítési programját.


A pályázat célja a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezők lakásában – önálló életvitelük fenntartása érdekében – akadálymentesítési munkák elvégzése a költségek teljes vagy részleges átvállalásával, az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében e célra elkülönített előirányzat keretei között.
Az átalakítandó lakások száma függ a lakásonként igényelt munkák költségétől, illetve a pályázatra jelentkezők jövedelmi helyzetétől.
Amennyiben a pályázó lakásában az önkormányzat a kivitelezési munkákat ingyenesen vagy a költségek 50%-ának megtérítése ellenében végzi, és a pályázó igényli, részére az önkormányzat a polgármester kedvező döntésétől számított 2 évig, a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 35/B. §-ában foglaltakra tekintettel, segélyhívó-készülék térítésmentes kihelyezését is biztosítja.
A pályáztatással összefüggő teendőket a hegyvidéki polgármesteri hivatal (népjóléti iroda, városfejlesztési ioda), valamint a Hegyvidéki Önkormányzat által fenntartott Hegyvidéki Szociális Központ látja el.

 

Pályázati feltételek

 

A pályázók köre

Az Otthon megöregedni 2019. pályázat keretében elvégezhető munkákra 70 éven felüli, XII. kerületi bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok pályázhatnak, akik jövedelmüktől függően vállalják az átalakítási munkák költségének megfizetését az alábbiak szerint.

 • Az önkormányzat a munkákat ingyenesen végzi el, amennyiben a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 165 000 Ft-ot nem haladja meg.
 • Az önkormányzat a munkák költségének 50%-át megtéríti, ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 165 000 Ft-ot meghaladja, de nem haladja meg a 220 000 Ft-ot.
 • Ha a pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 220 000 Ft-ot meghaladja, és a pályázó igényli a munkák önkormányzat által történő tervezését és/vagy elvégzését, a költségeket teljes mértékben meg kell fizetnie, de a tervezési munkákat részére az önkormányzat térítésmentesen vállalja.

A pályázat elbírálása során – jövedelem szerinti rangsor felállításával – előnyt élveznek az alacsonyabb jövedelmű, az egyedül élő, a mozgásukban korlátozott, a szociális alapszolgáltatást igénybe vevő pályázók.

 

Pályázható műszaki átalakítások, támogatható munkák

 • Lakáson belüli munkák: zuhanyzó kialakítása fürdőkád kiszerelésével, kapaszkodók felszerelése, burkolatcsere a csúszásmentesség érdekében, mosogató áthelyezése annak magassága miatt, küszöbök megszüntetése, ajtócsere annak mérete miatt, faliszekrények áthelyezése stb.
 • Lakáson kívüli munkák: kertes ház esetén járda kialakítása/javítása; feljáró, korlát kialakítása bejárati ajtóhoz.

Egy lakásra csak egy pályázat nyújtható be. A pályázat a lakás akadálymentes használatának megvalósítását célozza meg, nem igényelhetők a lakás műszaki állapotának felújításával, értéknövelésével, karbantartásával kapcsolatos munkák, még önrész vállalása esetén sem.

A támogatásra még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni. A kivitelezést az önkormányzat által megbízott cég – megbízólevél felmutatását követően – végzi el.

 

A pályázat elkészítésének módja

Pályázni írásban, a pályázati adatlap kitöltésével és az ott előírt mellékletek benyújtásával lehet. A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.hu).

Az adatlap elérhető:

 • a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján (1126 Budapest, Böszörményi út 20. II. emelet),
 • a Hegyvidéki Szociális Központban (1126 Budapest, Böszörményi út 20. VI. emelet),
 • a Németvölgy Gondozási Központban (1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 33/b),
 • a Normafa Gondozási Központban (1121 Budapest, Normafa út 1.),
 • a Virányos Gondozási Központban (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 8.),
 • a Hegyvidéki Kulturális Szalonban (1124 Budapest, Törpe utca 2.).

Fenti intézmények munkatársai – szükség esetén – a pályázati adatlap kitöltésében segítséget nyújtanak.

A pályázati adatlapon kívül becsatolandó további dokumentumok:

 • a lakhatás jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap, bérleti szerződés stb.),
 • a pályázó családjában az egy főre jutó jövedelmet bizonyító igazolások (a pályázat benyújtását megelőző havi jövedelem).

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidőn túl érkező pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A benyújtott pályázati anyag az elbírálást követően nem igényelhető vissza.

A pályázattal kapcsolatban további információ a 06/1-224-5900/5388-as telefonszámon vagy a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címen kérhető.

 

A legfontosabb határidők

 • A pályázó aláírásával ellátott pályázatot az Otthon megöregedni 2019. cím feltüntetésével 2019. április 23-ig lehet 1 példányban személyesen benyújtani, vagy postán beküldeni a hegyvidéki polgármesteri hivatal népjóléti irodájának postacímére (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.), vagy e-mailben a varga.maria@hegyvidek.hu e-mail-címre.
 • A benyújtott pályázatok megalapozottságának ellenőrzése a népjóléti iroda és a Hegyvidéki Szociális Központ által történik, majd a városfejlesztési iroda a kérelmezett munkálatokra vonatkozóan pénzügyi tervet készít legkésőbb 2019. augusztus 30-ig.
 • A pályázatokat az egészségügyi és szociális bizottság javaslatára – 2019. szeptember 30-ig – a polgármester bírálja el, a pályázat eredményéről a pályázók értesítésére ezt követően kerül sor.
 • Az átalakítási munkák elvégzésének határideje: 2020. június 30.